Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ruzanna S. Arakelyan

Associate Professor | Chair of English Philology
Education
2000-2003 - Postgraduate Student at Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology
1996-1997 - American University of Armenia, Teaching English as a Foreign Language
1991-1996 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Department

Academic degree
2007 - Associate Professor, English Philology Department, Yerevan State University
2003 - Doctor of Philology, Yerevan State University
1997 - Certificate in Teaching English as a Foreign Language, American University of Armenia

Professional experience
1996 - Professor, Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Chair
2006-2010 - Professor, INTERLINGVA Linguistic University, English Department

Academic courses
English for Academic Purposes, Psycholinguistics

Scale of professional interests
Applied Psycholinguistics, Cognitive Linguistics, Psychology, NLP

Languages
Fluent in Armenian, English, Spanish and Russian

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds, etc.)
Member of Armenian Association for the Study of English

Rouzanna Arakelyan , Astghik Avetyan
The general and the specific in political and diplomatic discourses
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22, 3-9 էջ, Հայաստան
|
The Language of Online Advertsiments
2016 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում1, 2016, 7, 100-108 էջ
|
Rouzanna Arakelyan , Gevorg Muradyan
Language as an Influential Tool for Persuasion
2016 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 39-45
|
A Guide to the Preparation of Thesis
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան
Կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքների պատրաստման և ձևավորման ուղեցույց
2011 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Լեզվական հորիզոն հրատ., Երևան, 28 էջ
Խոսքի ներգործման և ընկալման առանձնահատկությունները
2010 | Article
Երևանի Պետական Համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 8-10
Նպատակադրումը հաղորդակցման ընթացքում
2010 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 137-144
Մոտիվը խոսքային ներգործման համատեքստում
2010 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 144-151
Խոսքային ներգործման ձևերն ու միջոցները
2010 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», գիտական հոդվածների ժողովածու N11, ԵՊՀ հրատ., Երևան, Էջ 82-92
Meaning and Association
2009 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2 (6) –“Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 59-63
Հոգելեզվաբանություն
2007 | Book
Դասագիրք, 400 էջ
К вопросу об исследованиях ассоциативных связей слов
2007 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17- 18, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Стр. 71-81
Մանկական խոսքը որպես հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության օբյեկտ
2007 | Article
Գիտելիք հոդվածաշար, #20, Էջ 17-30
Language and Cognition
2007 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (4) – “Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 51-56
Տեքստի հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության հարցեր
2006 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 102-109
Լեզվի և մշակույթի փոխազդեցությունը
2006 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 16 Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 96-102
«Անձրևելու պատրաստ ամպը» կամ մտածողությունից լեզու տանող ճանապարհը
2005 | Article
Գիտելիք հոդվածաշար, #19, Էջ 46-50
Child or Grown-up: Language Universals and Language Particula
2005 | Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 57-61
Բառազուգորդումների հոգելեզվաբանական դասակարգման տեսակները
2002 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական հոդվածների ժողովածու N 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան 1998, Էջ 126-130
Խոսող անհատի դերը լեզվի յուրացման գործընթացում
2001 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 11, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 315-318
Հույզեր արտահայտող բառերի հոգելեզվաբանական քննություն
2001 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 2, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 303-314