Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Susanna R. Arakelyan

Associate Professor | Chair of German Philology
Education, Academic degrees
2006 - Ph. assistant professor
2003 - Diploma of Candidate of philolgical sciences
1987 - 1991 Post-graduate student, YSU German philology chair

Professional experience
2006 - Ph. assistant professor of the chair of German philology
2000 - assistant of the German philology chair
1990 - 2000 lecturer of the German philology chair
2005 - member of the counsil of Faculty of Romance and German philology

Foreign Languages
German, Russian, English (fluent)

Գերմաներենի Բառակազմության Ուսումնասիրության Արդի Միտումները
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 25-35 էջ
Lexikologie des Deutschen
2017 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 142 էջ
Կարգային հոմանիշությունն արդի գերմաներենի բառակազմության մեջ
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 88-95 էջ, Հայաստան
|
Բառակազմական -ier- օտար բաղադրիչի կարգավիճակը ժամանակակից գերմաներենում
2012 | Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» հանդես N4, Երևան 2012, էջ 3 - 7
|
Մակնիշների անվանման լեզվական յուրահատկությունները Գերմաներենում
2010 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N4, Երևան 2010, էջ 44 - 48
|
Գերմաներեն լեզվի նոր ուղղագրությունը
2007 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2007, 44 էջ
|
Գերմաներենի հնչույթային համակարգի տրպաբանական առանձնահատկությունները
2006 | Book
Մենագրություն, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2006
|
Առաքելյան Ս. Ռ. , Աստվածատրյան Մ. Գ. , Սարգսյան Ս. Մ.
Գերմաներենի դասագիրք III դասարանի համար
2004 | Book
Դասագիրք, Երևան, 2004
Գերմաներենի հնչույթային համակարգի յուրացման գործնական խնդիրները
2003 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2003,
էջ 148 - 153
|
Առաքելյան Ս. Ռ. , Աղայեկյան Ք. Ն., Սարգսյան Լ. Ա. , Աստվածատրյան Մ. Գ.
Գերմաներենի դասագիրք VIII դասարանի համար
1999 | Book
Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 1999