Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Alik A. Gharibyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of the History of Armenia

Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելքոնյան
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմաճարտարապետական մի շարք հուշարձանների ծագումնաբանության շուրջ
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 28-44
Ա. Ղարիբյան , Ռ. Գասպարյան
Արցախյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ ռուսական պաշտոնական արձագանքները
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 3-20
Ռուսաստանի հայկական համայնքի կենսագործունեության որոշ խնդիրների շուրջ
2020 | Article
Մոսկվայի հայկական սփյուռքի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին, 2020, թիվ 1, էջ 135-149:
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Alik Gharibyan , Ara Azatyan
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75
|
Արցախ, մաս 1
2014 | Book
Մենագրություն, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014, 160 էջ
Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг.
2011 | Book
изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.