Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ashot A. Melkonyan

Doctor of History, Professor, NAS RA Academician | Chair of the History of Armenia
Education
1982 - 1985: Faculty of History, YSU, Ph.D Candidate
1977 - 1982: Faculty of History, YSU

Academic Degree
2002: Doctor of Historical Sciences
1989: Ph.D in History

Work Experience
2004: Professor, Chair of History of Armenia, YSU
2002 to present: Lecturerofthe Chair of History of Armenia, YSU
2002 to present: Director of the Institute of History of NAS RA.
1986 to present: Researcher of theInstitute of History National Academy of Sciences RA

Academic Courses
History of Armenia, Historical Demography of Armenia

Scale of Research Interests
Problems of Western Armenia, the Armenian Question, the Armenian Genocide, History of Javakhk, Armenian-Georgian Relations, Historical Demography of Armenia.
He has authored 11 books and more than 150 scientific articles.

Professional Membership
Head of the Scientific Council of the Institute of History of the NAS RA.
Headof the professional council 004 on History of Armenia, functioning at the Institute of History.
Member of the scientific councils of the NAS RA, Institute of Oriental Studies, YSU Council, the Faculty of History, Yerevan History Museum and of the editorial staff of several research journals (Herald of the Social Sciences, Kantegh, Chronicle of Armenian Archives, etc.).

Languages
Armenian, Russian, Georgian, German

Awards Received
AshotMelkonian was awarded a “MovsesKhorenatsi” medal as per the RA President’s Decree as of 8 October 2003 and a medal for active participation in the events dedicated to the 90th anniversary of the Armenian Genocide as per RA Prime Minister’ decree as of 2005. He was also awarded other medals (YSU, Yerevan Medical and Pedagogical Universities’ gold medals, GareginNzhdeh, Fridtjof Nansen, AkselBakunts medals). In August 2009, he was granted the title of honorary citizen of Akhalkalaki

Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, հումանիտար հոսք
2010 | Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 352 էջ
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Բարխուդարյան Վ.
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, բնագիտական հոսք
2010 | Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 240 էջ
Հայաստանի Հանրապետությունը և Ջավախքը 1918-1920 թթ., Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժոցովածու, հ. 11
2010 | Article
Երևան, 2010, էջ 258-284
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.
Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ
Հայոց պատմություն, հումանիտար հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ. 254 էջ
Ethno-Religious Processes and the Problem of the Regional Identity, 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and States – Culture, Political, Regional Identities in the Past and Today“
2009 | Article
Abstracts of Papers, Tbilisi, 2009, p. 64-65
Արևմտյան Հայաստանում օսմանյան իշխանությունների ժողովրդագրական քաղաքականության միտումները (XVI դար – XX դարի սկիզբ )
2008 | Article
Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները գիտագործնական միջազգային գիտաժողով, Կիպրոս-Նիկոսիա, 18-19 ապրիլի 2008 թ., գիտական զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 107-120
Արցախ – Ջավախք. Պատմական զուգահեռներ, §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան¦
2007 | Article
Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների նյութեր, Երևան, 2007, էջ 145-158
Հայաստանի անկախ պետականութեան գոյութեան պայմաններում Հայ դատի հետապնդման գործոնները եւ ռազմավարութիւնը, Համազգային ուխտի վերանորոգման 90 ամեակ (1915-2005)
2005 | Thesis
Թեհրան, 2005, էջ 4-5
Հայ բնակչության էթնոկրոնական դիմախեղման գործընթացներն Հայաստանում 16-18-րդ դարերում
2004 | Article
ՀՊԺՀ, Երևան, 2004, էջ 43-45
Օսմանյան կառավարության ժողովրդագրական քաղաքականությունը՝ որպես ցեղասպանության դրսևորում ըստ Էրզրումի և Ախալցխայի նահանգների օրինակների, §Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ¦
2002 | Article
Երևան, 2002, էջ 39-47
Ջաւախքի պատմութիւն, Հայրենի Ջաւախք, հոդվածների ժողովածու
2002 | Article
Պէյրութ, 2002, էջ 39-95
Lessons of Armeno-Georgian relations and the current situation, 2nd Armenian-Georgian political and intellectual dialogue
2000 | Article
Tbilisi and Yerevan, 12-14 april, 2000, London, 2000, p. 10-14
Արևմտահայ տեղաշարժերը և ռուսական քաղաքականությունը 19-րդ դարի առաջին քառորդին, «Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության հարցեր (նյութերի ժողովածու)»
1998 | Article
Երևան, 1998, էջ 45-56
Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Ջավախքում և Ախալցխայի գավառում 19-րդ դարի առաջին քառորդին
1998 | Article
Իրան-նամե, 1998, թիվ 1-2-3, էջ 12-16
Եղեռնի քաղաքականության ձևավորման ակունքները (15-րդդարի վերջ – 1915 թ.), (պատմաժողովրդագրական ակնարկ Էրզրումի նահանգի օրինակով)
1995 | Article
«Հայոց ցեղասպանություն. Պատճառներ և դասեր, հոդվածների ժողովածու», մաս 1, Երևան, 1995, էջ 37-59