Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
David F. Tinoyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of World History
Education
2003 - 2006: Institute of History of National Academy of Sciences of RA, Post-Graduate trainee
2001 - 2003: YSU, Department of History, Chair of World History, Master’s Degree.
1997 - 2001: Yerevan State University, Department of History, Bachelor’s Degree.

Academic Degree
2006: Ph.D in History, 2010-Associate Professor
Research topic: “The Armenian Kingdom of Cilicia and Sovereign States of Middle East in 1320-1424”.

Work Experience
2006 to present: Lecturer of the Chair of World History, Faculty of History, YSU,
2005 to present: Researcher of the Institute of History National Academy of Sciences

Academic Courses
Modern History of European and American Countries
Modern History of Asian and African Countries
Conflicts and Compromises in Modernity (1918-2000)
History of European Union

Scale of Professional Interests
Medieval History
Modern History

Languages
Russian, English, Grabar

Professional Membership
Member of the Scientific Council of the Faculty of History, YSU

davidtinoyan@ysu.am

Լևոն 2-րդի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը 1280-ական թթ.առաջին կեսին
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 210-217 էջ, 2018
Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Լևոն երկրորդի կառավարման շրջանում
2017 | Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 29-36
|
Կոստանդին Բարձրբերդցու աթոռակալումը և մասնակցությունը Կիլիկիայում ընթացած 1220-ական թթ. գահակալական պայքարում
2016 | Article
Էջմիածին, 2016, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ
|
The relationships of secular and spiritual powers in the Armenian Kingdom of Cilicia 1240-1250's
2016 | Article
Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 2, 58-68 էջ, Հայաստան
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ.
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 1(646), 126-135 էջ, Հայաստան
|
Բազմամշակութայնության քաղաքականություն. Եվրոպական ձախողում
2013 | Article
«Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր. Ընկերային կառույց, գաղափարախոսություն, քաղաքական համակարգ» երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «ԵՊՀ» հրատ., Եր, 2013, էջ 9-14
Կիլիկիո աթոռի բանակցությունները պապականության հետ (Ազարիա Ջուղայեցու աթոռակալման շրջանում)
2013 | Article
«Պատմության հարցեր 2», «Զանգակ-97» հրատ.,Եր., 2013, էջ 245-252
17-րդ դարասկզբին Կիլիկիո նվիրապետության պառակտման հարցի շուրջ
2012 | Article
«Հայոց պատմության hարցեր», N 13, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 104-164
Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Ներսես Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում և Երուսաղեմի ժողովը
2012 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, N 4, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 44-51
|
Կիլիկիո Հայոց թագավորությունը 1320-1424 թթ.
2011 | Book
Երևան, ՀՀ ԳԱԱՊատմության ինստիտուտ, 195 էջ
Կիլիկիո կաթողիկոսության հարաբերությունները Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոսության հետ Սիմեոն Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում
2010 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 96-101
|
Կիլիկիան 15-րդ դարի առաջին կեսին
2010 | Article
Հայ Աստվածաբան, Եր., էջ 225-231
Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքին և արտաքին իրավիճակը 1320-1323 թթ.
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 179-185
|