Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Gagik S. Harutyunyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of World History
Education
1983 - 1986: YSU, Department of History, Chair of World History, Post-Graduate trainee
1978 - 1983: Yerevan State University, Department of History, student

Academic Degree
1991- Ph.D in History, 1994-Associate Professor,
Research topic: “Papacy and Cilician Armenia in the Second Half of XIII c. and in XIV cc.”

Work Experience
2011 to present: Head of the Chair of World History and Methods of its Teaching of Armenian State Teachers' Training University named after Khachatur Abovian.
2004 - 2009: Council Secretary of the Faculty of History YSU
1989 to present: lecturer of the Chair of World History, YSU
1987 - 1989: Laboratory assistant of the Cabinet after V. Rshtuni

Academic Courses
History of Middle Ages,
The Problems of Feudalism,
Renaissance and Reformation
Middle East in the Crusades Age

Scale of Professional Interests
Relations between Papacy and Cilician Armenia in Crusade Age.

Languages
Russian, German

Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.
Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ
Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան , Ե. Գրեկյան
Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի համար)
2009 | Book
Երևան, 2009, 175 էջ
Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան , Ե. Գրեկյան
Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար)
2009 | Book
Երևան, 2009, 223 էջ
Գ. Հարությունյան , Ա. Նազարյան
Համաշխարհային պատմություն, միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Book
Երևան, 2008, 191 էջ
Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան , Գ. Հարությունյան
Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Book
Երևան, 2008, 207 էջ
Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես− XIV դ. սկիզբ)
2007 | Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 .էջ 126-133
Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (1289-1293)
2007 | Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . էջ 84-91
Վ.Ա.Դիլոյան, Գ. Հարությունյան
Միջին դարերի պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար)
2006 | Book
Երևան, 2006, 158 էջ
Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին
2006 | Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2, էջ 192-201
Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար)
2005 | Book
Երևան, 2005, 151 էջ
Դիտողություններ Կիլիկիայում հայկական պետականության առաջացման հարցի շուրջ
2005 | Article
Հայոց պատմության հարցեր, թիվ 6, Երևան, 2005, էջ 216-247
Պատրիարք-կաթողիկոս նվիրապետական աստիճանների կարգավիճակի խնդիրը ԺԳ դարի երկրորդ կեսի միջեկեղեցական հարաբերություններում
2005 | Article
Տարեգիրք, Երևան, 2005
Կիլիկիան Հայաստան-Ֆրանսիա (զուգահեռներ կենտրոնական կառավարման համակարգերի միջև)
2005 | Article
Պատմություն և կրթություն, թիվ 1-2, Երևան, 2005, էջ 79-95
Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2003 | Book
Երևան, 2003, 126 էջ
Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 141-148
|
Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի հարցը
1999 | Article
Լրաբեր Հասարակական գիտությունների 1992, թիվ 1
Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.)
1999 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1999, թիվ 2-3
Եկեղեցիների գահերեցության խնդիրը Աքքայի եկեղեցական ժողովում (1263 թ.)
1998 | Thesis
Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 1998
Սահմանադրական վերահսկողություն
1997 | Book
Երևան, 1997, 25 էջ
Քրիստոնեական եկեղեցիների համընդհանրության գաղափարը Սսի 1307 թ. ժողովում
1994 | Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, հտ. ԺԴ, 1994
Ստեփանոս Օրբելյանի դիրքորոշումը կաթոլիկական գաղափարախոսության դեմ մղվող պայքարում ԺԳ դարի 2-րդ կեսին –ԺԴ դարի սկզբներին
1989 | Thesis
Երիտասարդ գիտաշխատողների 22-րդ նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, 1989
Ակրայի 1263 թ. Ժողովի հարցի շուրջը
1989 | Article
Պատմության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, 1989, թիվ 2