Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Gegham M. Badalyan

Candidate of History, Assistant | Chair of the History of Armenia
Education
1977 - 1982: Yerevan State University, faculty of history, diploma of historian, history and social science teacher

Professional experience
Lecturer (from 2000), researcher (from 1988, YSU Laboratory of Cartography and Historical Geography of Armenia)

Academic courses
History of Armenia, Historical Geography of Armenia and Georgia, History of Iran and Turkey, Historical Demography

Scale of professional interests
Historical Geography, Historical Demography of Western Armenia, Historical Cartography

Participation in grant projects
The National Atlas of Armenia, Atlas of Nagorno-Karabakh Republic

Languages
Armenian, Russian, partially English and Persian

Awards received
Medal of Gratitude (NKR,2009), Medal “Vazgen Sargisyan” (RA, 2012), Medal “Drastamat Kanayan” (RA, 2013)

Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 1 (69), 154-200 էջ, 2020
Գ. Բադալյան , Թ. Մինասյան
Ուտիքի ձեռագրական կենտրոնները
2020 | _____________
Ուտիքի գրչության կենտրոնները. ալբոմ-ուսումնասիրություն, ներդիր, 2020, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
ՀԽՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1923-1940 թթ.
2020 | _____________
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին, կոլեկտիվ մենագրություն, քարտեզը՝ ներդիրում, 2020, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
Հայաստանի ԽՍՀ տարածքի և սահմանների խնդիրը ըստ Երևանի համաձայնագրի (02.12.1920 թ.)
2020 | _____________
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին, կոլեկտիվ մենագրություն, քարտեզը՝ ներդիրում, 2020, Հայաստան
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդական նկարագիրը Մեծ Եղեռնի նախօրեին (Սևերակի, Ջերմուկի, Միդիաթի, Մծբինի (Նիսիբին) և Վերանշեհիրի գավառները)
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 88-116
Հայկական լեռնաշխարհը: Մեծ Հայքի վարչական կառուցվածքը 2-5-րդ դարերում
2020 | Book
«Մեկնարկ», 2020, 44 էջ, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին
2020 | Book
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 187 էջ, Հայաստան
Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Տայքի կենտրոնական և արևելյան գավառների ազգային նկարագիրը 16-րդ դարի վերջին (ըստ Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի)
2019 | Article
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԴԱՎԱՆԱՆՔ, Հայաստան, 451-486 էջ, 2019
Վանի էյալեթի վարչատարածքային նախնական բաժանումը (1548-1555 թթ․)
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 96-114 էջ, 2018
Տայքի կենտրոնական և արևելյան գավառների ազգային նկարագիրը XVI դ. վերջին
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, 4 (60), էջ 40-70
|
Բաղեշի նահանգի Սպարկերտ գավառի հայ բնակչությունը Մեծ եղեռնի նախօրեին
2017 | Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 83-108 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին: Մաս ութերորդ. Սասուն պատմաաշխարհագրական մարզը և Բաղեշ (Բիթլիս) քաղաքը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), Հավելված 1-47 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս հինգերորդ: Բիթլիսի նահանգի Մշո գավառը
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 2 (54), Հավելված. 1-32 էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս վեցերորդ: Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան գավառները
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 3 (55 ), Հավելված 1-XXXVI էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավ-արևելյան գավառները
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 4 (56), Հավելված I-XXXi էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս չորրորդ: Էրզրումի նահանգի արևելյան և հարավային գավառները
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1, Հավելված 1-51 էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս երկրորդ. Վանի վիլայեթի հարավային ու արևմտյան գավառները և Վան քաղաքը
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․3, Հավելված I-XXXV էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս երրորդ: Էրզրումի նահանգի կենտրոնական ու արևմտյան գավառները և Էրզրում (Կարին) ու Երզնկա քաղաքները
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․4, Հավելված. 1-43 էջ
|
Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս առաջին: Վանի վիլայեթի կենտրոնական, հյուսիսային և արևելյան գավառները
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․2, 112-143 էջ
|
Շիրակի որոշ բնակավայրերի տեղադրության հարցի շուրջ
2013 | Article
«Պատմության հարցեր» տարեգիրք, թիվ 2, Երևան, 2013, էջ 92-111
Հայկական կիսանկախ իշխանություններն ու մելիքությունները Արևմտյան Հայաստանում և Լեռնային Կիլիկիայում (17-րդ դար – 19-րդ դարի երկրորդ կես)
2013 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 3, Երևան, 2013, էջ 137-155
Ընդհանուր պատմության միասնական քննության ուղեցույց
2012 | Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2012
Սասունը 1914 թ.
2010 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:160000, 2010 թ.
Մուշ-Տարոնը 1914 թ.
2010 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:160000, 2010 թ.
Արևմտահայության 1890-ական թթ. կոտորածների ժողովրդագրական և տնտեսական հետևանքները
2010 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, 539-544
Սուլթանական կառավարության վարչաժողովրդագրական քաղաքականությունը
2010 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, էջ 448-456
Օսմանյան վարչական բաժանումներն Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում 1850-1860թթ.: Ժողովրդագրական իրավիճակը
2010 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, էջ 399-406
Հայոց ձոր
2009 | Book
քարտեզ, մասշտաբ 1:220000/ Կյուրեղյան Ե., Իմ հուշերի ճանապարհով գրքում(Եր., 2009)
Երևանի բերդի գրավումը (25.09-01.10.1827 թ.)
2009 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:2800
Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը
2009 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:750000
Խամսայի մելիքությունների միությունը (1735-1752 թթ)
2009 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:960000
Հայկական Գանձակ (XX դ. սկիզբ)
2009 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:350000, 2009 թ.
Երևանի նահանգը XX դարի սկզբին
2009 | Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:1000000
42 պատմական քարտեզ «Հայաստանի ազգային ատլասում»
2008 | Book
Եր., 2008
Գուգարքի հյուսիս-արևելյան գավառների հայ բնակչությունը 1886 - 2002 թթ.
2007 | Article
Եզերք, թիվ 2, Երեւան, 2007 թ., էջ 44-57
Արևմտահայերի թվաքանակի ճշգրտման որոշ սկզբունքների մասին
2006 | Article
Պատմություն և կրթություն, թիվ 3-4, Երեւան, 2006 թ., էջ 75-82
Խնուս(1914թ.)
2005 | Book
քարտեզ, մ. 1:200000(Եր., 2005)
Աղահեճք-Քաշաթաղի տեղանունների պատմությունից(պատմա-աշխարհագրական ճշգրտումներ)
2005 | Article
էջ 83-90 / «20-րդ դարասկզբին ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի հայկական գյուղերի բնակիչների բռնի տեղահանման 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը» ժողովածու(Բերձոր, 2005)
Վանի վիլայեթ(1914 թ.)
2005 | Book
ներդիր-քարտեզ, մ. 1:500000 / Թօքաթ Յ., Հայ արծաթագործ վարպէտներ(Լոս Անջելէս, 2005)
Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերը Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերի վերաբերյալ
2005 | Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 1(105), Երեւան, 2005 թ., էջ 212-220
Արևմտահայության թվաքանակի ճշգրտման որոշ սկզբունքներ(Էրզրումի և Վանի վիլայեթների օրինակով)
2003 | Article
էջ 137-142 /«Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները»(զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003)
Էրզրումի վիլայէթի որոշ կազաների հայ բնակչութեան թուաքանակի ճշգրտումն ըստ Արևելեան Հայաստանում ապաստանած արևմտահայ գաղթականների ցուցակների
2000 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հատոր Ի, Պէյրութ, 2000 թ., էջ 207-224
Վանի էյալեթի քրդական իշխանությունները (հուքյումեթները) 14 դ.-19-րդ դ. 40-ական թթ.
1998 | Article
Իրան-Նամէ, թիվ 2-3,Երեւան, 1998 թ., էջ 23-37
Տարոնի Ս. Հովհաննեսի վանքի 1445թ. կոնդակը(պատմա-աշխարհագրական ակնարկ)
1997 | Article
էջ 88-105(կից` քարտեզ) / «Էջմիածին»,թիվ 7(Ս. Էջմիածին, 1997)
Վանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերի ցուցակներն ըստ առանձին գավառակների և գյուղախմբերի
1987 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (62), Երևան 1987թ., էջ 83-110
|
Վանի նահանգը 1840-ական—1914 թթ. (վարչա-քաղաքական և դեմոգրաֆիական ուսումնասիրություն)
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (60), Երևան 1986թ., էջ 13-28
|
Վանի նահանգը 1840-ական-1914 թթ.(վարչա-քաղաքական ուսումնասիրություն)
1986 | Article
էջ 13-28 /«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3(Եր., 1986)