Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Hasmik T. Harutyunyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of Archaeology and Ethnography
Education
1985 - 1990: YSU, Faculty of History,
2010 - 2014: Institute of Archaeology and Ethnography, National Academy of Sciences, Armenia, applicant

Scientific Degree
PhD, "Hovhannes Toumanyan and Armenian Ethnography".

Work Experience
From 2018 up to now: Chair of Archaeology and Ethnography, Associate Professor,
From 2017 up to now: State Academy of Fine Arts of Armenia
2016 - 2018: Chair of Archaeology and Ethnography, assistant,
From 2008 up to now: Institute of Archaeology and Ethnography, National Academy of Sciences, Armenia, researcher,
2003 – 2015: Chair of Ethnography, Chair of Archaeology and Ethnography, lecturer,
1990 - 2003: Chair of Ethnography, senior laboratory assistant.

Subjects
Ethnography, Armenian Ethnography, Ethnography of the Caucasus, Modern Conceptions of Ethnicity and Nationalism

Scientific Interests
Sources of Armenian Ethnography, Ethnic Traditions of Armenian Dairying, Ethnography of the Caucasus, Theoretical Problems of Ethnography.

Languages
Armenian, Russian, English

h.harutyunyan@ysu.am

Հ. Հարությունյան , Ս. Հոբոսյան, Բ. Գասպարյան, Ա. Սարատիկյան, Ա. Ամիրխանյան
Խաղողի և գինու հայոց մշակույթը
2021 | Article
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2021, 437 էջ, Հայաստան
Յուրի Մկրտումյան՝ քաղաքացին, գիտնականը, մանկավարժը(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3, 298-303 էջ, 2019
Կաթը և կաթնամթերքը բանահյուսական նյութերում
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2018, 366-375 էջ
Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017, 40 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|
Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ ակնարկ)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ., 388-400 էջ, Հայաստան
|
Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 2016, 398-424 էջ, Հայաստան
|
Կինը Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 333-343 էջ, Հայաստան
|
Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2015 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3, 108-124 էջ
|