Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Hovik B. Grigoryan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of the History of Armenia
Education
1975 - 1980: YSU, faculty of History, quality of historian, teacher of history and social sciences.
1982 - 1986: YSU, doctorial.

Academic degree
Phd in history, associate professor.
Scientific topic-«ARF's tactics of liberation war and the issue of financing and arming (1896-1903)», 2007.

Work experience
1981 - 1985: teacher of humanity subjects in Kapan.
1985 - 1989: YSU, lecturer, department of history of the CPSU.
1989 - 1991: YSU, assistant, department of history of the CPSU.
1991 - 2010: YSU, Chair of history of Armenia, assistant.
From 2010 up to now - YSU, Chair of history of Armenia, associate professor.
From 2008 up to now YSU, faculty of History, head of trade union.

Academic courses
History of Armenian (1877-1918), Armenian History Issues, Armenian liberation war (from the end of 19-th century to the beginning of 20-th century), history of Armenian political parties, contemporary problems of specialty, history of the First Republic of Armenia.

Range of academic interests
Armenian liberation war (from the end of 19-th century to the beginning of 20-th century), history of Armenian political parties, Armenian Genocide, the First Republic of Armenia.

Languages
Armenian, Russian, English.

Awards
In 2014 was awarded with The Gratitude of the President of Armenia and in 2017 with the Medal of Gratitude of Armenia.

Professional memberships
Member of editorial Board of «History and culture» armenological journal, The Member of Scientific Council of Faculty of History.
Member of Trade Union Committee of YSU.

Ավետիս Ահարոնյանը ՀՅԴ 1912թ. դատավարության փաստաթղթերում
2016 | Article
«Ավետիս Ահարոնյան» միջազգային գիտաժողով: 2016, 39-58 էջ
|
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջին XX դարի սկզբին
2016 | Book
Ուսումնական ծրագիր, Երևան, 2016, 21 էջ
|
ՀՅԴ Ցուցական պատասխանատու մարմնի ստեղծումը և գործունեությունը մինչ Կ. Պոլիս անցնելը
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 33-46 էջ, Հայաստան
|
Հովակիմ Շահբազյանի «Դատվան» անտիպ հուշագրությունը
2015 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3 (6), 52-60 էջ
|
1921 թ-ի Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում
2010 | Article
Տարեգիրք Բ պատմագիտական հանդես, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 21-28
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
2010 | Article
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
1894-1896 թթ. զանգվածային ջարդերի ազդեցությունը հայոց ազատամարտի հետագա մարտավարության վրա
2005 | Article
Տարեգիրք, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., էջ 24-48
Հայոց ազատամարտի զինման ու ֆինանսավորման խնդիրը (1890 -1908 թթ.)
2004 | Book
Երևան, 2004 թ, 112 էջ
Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 1895 - 1898 թթ
2002 | Book
Երևան, 2002 թ., 96 էջ
Հայոց պատմություն. հիմնահարցեր, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2000 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000 թ., 487 էջ