Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Mikayel A. Malkhasyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of the History of Armenia
Education
2007 - 2011: Bachelor’s degree and qualification of teacher at the Faculty of History, Yerevan State University
2011 - 2013: Master’s degree at the Faculty of History, YSU
2013 - 2016: PhD student at the Chair of Armenian History, YSU

Working Experience
Since 2010: Teacher of History at IB DP “Quantum” College (lecturing courses – Armenian History, Theory of Knowledge, History of Armenian Church, World History)
2012 - 2015: Chairman of Student Scientific Society of Yerevan State University
Since 2014: Lecturer at the Chair of Armenian History (course – Armenian History)

The Field of Scientific Interests
Historical Demography and Geography of Armenia, History and Geography of Armenian Diaspora

Published Works and Participation in Scientific Conferences
M. Malkhasyan has published 8 books, about 40 scientific articles, and edited more than 20 collections of scientific articles. He has participated in more than 50 scientific conferences.

Volunteer Participation
2010 - 2012: Chairman of Student Scientific Society of the Faculty of History, Member of Scientific Council of the Faculty of History
2012 - 2015: Member of Scientific Council of Yerevan State University
Since 2015: Secretary of Yerevan State University Board of Trustees

Awards
2006: Winner of the Republican Olympiad of Geography
2007: Absolute Winner of the Republican Olympiad of History
2011: “Best Student of Yerevan State University” award, Bronze medal of YSU
2012: Honorary Diploma by the Ministry of Diaspora of the RA
2013: “Best Teacher in field of Civic Education” award by EU embassy
2013: “Best Student of the Republic of Armenia” by the Ministry of Education and Science of the RA
2013: Honorary Diploma by the Christian Education Centre of Holy Etchmiadzin
2016: Gold medal of YSU

Languages
Armenian, English, Russian, Turkish

Մ. Մալխասյան , Ա. Խաչիկյան, Ա. քհն. Մալխասյան
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բնական աճը ժողովրդագրական անցման արդի փուլի համատեքստում. միտումներ և մարտահրավերներ
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1, էջ 131-154
16-րդ դարում բնակչության տեղաբաշխման ընդհանուր պատկերը Հայաստանում՝ առանձին վարչամիավորների օրինակով
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 30-38
Մեծ Հայքի արեվմտյան սահմանները ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 41-48 էջ, 2020
Մեծ Հայքի թագավորության՝ Մոսքիկյան լեռներով ձգվող հյուսիսարևմտյան սահմանագծի խնդիրը (ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»)
2020 | Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 3 (6), էջ 40-53
Մ. Մալխասյան , Լ. Կարապետյան, Ա. Մովսիսյան
Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա)
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 388 էջ, Հայաստան
Մ. Մալխասյան , Լ. Կարապետյան, Ա. Մովսիսյան
Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա)
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 388 էջ, Հայաստան
Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում-17-րդ դարի առաջին կեսին
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 300 էջ, Հայաստան
Շահ Աբաս Ա-ի կազմակերպած հայ բնակչության բռնագաղթի տարածքային ընդգրկման խնդիրը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 3 (18), 49-65 էջ, 2019
Մեծ Հայքի թագավորության սահմաններն ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրություն» երկի
2017 | Article
ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, 2017, էջ 36-43
|
Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 48-59 էջ, Հայաստան
|
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|
Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում ԺԶ դարում
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, Դ, 52-72 էջ, Հայաստան
|
Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում XVII դարի առաջին կեսին
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1 (7), 94-104 էջ, Հայաստան
|
Օտար էթնիկական ներթափանցումները Հայաստան 16-րդ դարում
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, Ա, 140-149 էջ, Հայաստան
|
History of Medieval Armenia
2016 | Book
Course companion. Yerevan, Quantum College, 2016, 102 p.
|
Կարսի մարզի բնակչությունը
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 80 էջ
|
Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ, գիրք 1
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 248 էջ
|