Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Rafik A. Nahapetyan

Doctor of History, Professor | Chair of Archaeology and Ethnography
Education
1963 - 1967: History faculty of Yerevan State University
1970 - 1973: post-graduate at History faculty of Yerevan State University

Scientific degree
1986: PhD on “The Family and Rituals of the Armenians from Aghdzninq” (Historico-ethnographic study)
2008: Doctor of Philosophy - “The Marital, Nuptial Customs and Rituals of the Armenians from Aghdzninq”

Academic status
1988: Associate Professor
2010: Professor

Work Experience
1967 : Professor at the Faculty of History, Yerevan State University
1998 : Lecturer at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2003: Dean of the Faculty of Humanities at Ijevan Branch of Yerevan State University
1999-2015: Head of History and Sociology Chair at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2016: ASPU after Khachatur Abovyan- lecturer at the Faculty of History and Law

Academic Courses
Ethnography; Armenian Ethnography; Armenian Socio-Normative Culture; Armenian Humanitarian Culture; Museology and Archive Studies; History of Primitive Society; Ancient, Old Medieval Ethnographic Data on Armenia and Armenians

Scale of Scientific Interests
Armenian Ethnography; Ethnocultural Description of Western Armenians; Armenian Historiography and Ethnographic Sources

Grants
2009 - 2011: Armenians of Aghdznik

Languages
Russian (good), French (can read and translate with the help of dictionary)

Professional Membership
Member of the Academic Council of the Faculty of History at Yerevan State University; member of the Academic Council at Ijevan Branch of Yerevan State University; member of the Editorial Board of the scientific journal “Akunk”; member of the Scientific Council of (007), Է. 00.04 (profession “Ethnography”) theses defenses at the Institute of Archeology and Ethnography, NAS, RA; member of the Editorial Board “Humanities” - journal of scientific articles; member of the Editorial Board of the Armenological scientific journal of “History and Culture” at the Faculty of History, YSU.

Studies
10 monographs, about 200 scientific articles, 5 university manuals, many educational works, 3 internet publications
The family and family ritual of Aghdznik Armenians (second half of the 19th century - beginning of the 20th century), Yerevan, 2004, 260 pages
Marriage customs and rituals of Aghdznik Armenians, Yerevan, 2007, 306 pages
Ethnography (Educational Guide), Yerevan, 2008
Armenian socio-normative culture, educational manual, Yerevan, 2009, 180 pages
History of Armenian Ethnography, Part 1, Yerevan, 2010, 150 pages
Traditional customs and rituals of child birth and care of Aghdznik Armenians, Yerevan, 2011, 220 pages
The Armenian kinship system (2nd half of the 19th century - beginning of the 20th century), Yerevan, 2012, 257 pages
Armenian Ethnography (Educational Manual), Yerevan, 2014, 180 pages
Ethnographic information in "History of Armenians" by Pavstos Buzand, Yerevan, 2013, 148 pages
Ethnographic information about Armenia and Armenians from ancient Greek and Roman sources, Yerevan, 2018, 264 pages
Ethnological studies, Book 1, Yerevan, 2019, 298 pages
Ethnological studies, Book 2, Yerevan, 2019, 403 pages
Ethnological studies, Book 3, Yerevan, 2020, 292 pages
The main complexes of Armenian rural culture, Study manual, Yerevan, 2022, 300 pages
The main complexes of Armenian rural culture, Educational guide-program, Yerevan, 2022, 80 pages
Sources and History of Armenian Ethnography, Study manual, Yerevan, 2022, 480 pages

Rewards
1971: Diploma awarded by the Secondary and Higher Education Minister of Soviet Armenia
2009: Diploma awarded by the Rector of Yerevan State University
2009.10.12: Letter of Appreciation (N 423) by the President of the Republic of Armenia
2011: Letter of Appreciation by the Governor of Tavush Region
2013.03.31: Catholicos of All Armenians Vazken I’s Medal (0122) awarded by Mashtots Educational, Cultural Centre of the Republic of Armenia
2013.18.09: Diploma awarded by the Governor of Tavush Region
2013.23.09: Diploma awarded by the Academic Council of Ijevan Branch of Yerevan State University
2014.10.09: YSU Gold Medal on the occasion of the 95th anniversary of the foundation of the Faculty of History of YSU

r.nahapetyan@ysu.am

Գլխատան ավանդութային տիպերը Արևելյան Հայաստանում (XIX դար – XX դարասկիզբ)
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 25-40
|
Աղձնիքի բնակավայրային համալիրների ուսումնասիրության շուրջ (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի սկիզբ)
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 136-147
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
2020 | Book
Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
|
Հայկական լեռնաշխարհը` անասնապահական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 157-162 էջ, 2020
Բնակեցման ավանդական համակարգը հայոց մեջ (XIX դ.-XX դ. սկիզբ)
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 228-236
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 2
2019 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ․, 404 էջ
|
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 1
2019 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019 թ․, 298 էջ
|
Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանն ըստ գրավոր սկզբնաղբյուրների
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Է, 85-105 էջ, 2019
Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ
2019 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 2, 175-199 էջ, 2019
XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին
2019 | Article
Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1 (43), 114-128 էջ, 2019
Հայկական լեռնաշխարհը՝ երկրագործական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների)
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 4 (5), 3-16 էջ, 2019
XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 107-118 էջ, 2019
Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանի ազգագրական ուսումնասիրության շուրջ
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 158-165 էջ, 2019
Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ
Փավստոս Բյուզանդը վաղ միջնադարյան Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին
2018 | Article
Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2018, 71, էջ Է-Ի
|
Ե.Լալայանը հայ ազգագրության ուսումնասիրության պատմաազգագրական շրջանացման մեթոդի սկզբնավորող
2018 | Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 5-19
|
Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեության էջերից
2018 | Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, 1, էջ 281-293
|
Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում
2018 | Article
Ակունք, 2018, թիվ 2 (18), էջ 5-21
|
Ագաթանգեղոսի պատմությունը հայոց հեթանոսական դիցարանի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 32-43
|
Վաղմիջնադարյան Հայաստանի նախարարական տիրույթների, պաշտոնների եւ կենսաապահովման մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում
2018 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 25-48 էջ, 2018
Վաղմիջնադարյան Հայաստանի սոցիալական մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 336-346 էջ, 2018
Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր
2018 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3 (654), 25-40 էջ, 2018
Ակադեմիկոս Հովսեփ Ավգարի Օրբելի
2017 | Article
Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 5, էջ Ծ-Կ
Հայոց ամանորը
2017 | Article
Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 1, էջ Զ-Թ
|
Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր
2017 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2, էջ 70-80
|
Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ)
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, 3, էջ 111-133
|
Հայ ազգագրական գիտությունը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.)
2017 | Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 5-28
|
Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ վկայությունները Պլուտարքոսի երկերում
2017 | Article
Էջմիածին, 2017, Ը (սեպտեմբեր), էջ 7-27
|
Դիիոն Կասսիոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը անտիկ դարաշրջանի Հայաստանի և հայերի մասին
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 19-34 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Մկրտչյան. «Հայոց տոնածիսական մշակույթ»
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ (ապրիլ), 161-167 էջ, Հայաստան
|
Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան
|
Հայուհու ավանդական կարծրատիպը
2016 | Article
«Մաշտոց» հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես, 2016, N 3, (թիվ 59), էջ Չ-Ջ
|
Երվանդ Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման գործում («Ազգագրական հանդեսի» 120-ամյակի առթիվ)
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» (Հայագիտական հանդես), Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 373-385
|
Հայ ազգագրությունը XIX դարի 70-80-ական թվականներին
2016 | Article
(199 N 1229-4707) «Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(13), Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2016, էւջ 116-139
|
Վենետիկի Մխիթարյանների դերը հայ ազգագրության ձևավորման գործում ԺԹ դարի առաջին կեսին (Ղուկաս Ինճիճեան, Մինաս Բժշկեան)
2016 | Article
(199 N 1229-4707) «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Մարտ Գ, 2016, Ս. Էջմիածին, էջ 85-104
|
Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի «Տարեգրություններ» երկը` հայ ազգագրության պատմության անտիկ դարաշրջանի եզակի սկզբնաղբյուր
2016 | Article
(199 N 1229-4707) «Պատմություն և հասարակագիտություն», Տարեգիրք, 2016, թիվ 2, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2016, էջ 217-237
|
Հայաստանի պատմաաշխարհագրական, քաղաքական և ժողովրդագրական կառուցվածքը ըստ Քսենոփոնի երկերի
2016 | Article
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գիտական տեղեկագիր: 2016թ․, 3-4 (28-29), 108-117 էջ, Հայաստան
|
Դիոդորոս Սիլիկիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի և հարևան ժողովուրդների մասին
2016 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, 3, 125-139 էջ, Հայաստան
|
Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը` հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր
2015 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հաս.գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015, թիվ 3(645), էջ 131-145
|
Հայ ազգագրական գիտության ձևավորման առաջին պարբերաշրջանը (XVIII դ. երկրորդ կես -1850-60-ական թթ.)
2015 | Article
Պատմություն և հասարակագիտություն: Տարեգիրք: N 1, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 121-143
|
Քսենոփոնի «Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա» աշխատությունները հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի բացառիկ սկզբնաղբյուրներ
2015 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» (հնագիտական հանդես), գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 363-383
|
Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայաստանի և հայերի մասին
2015 | Article
ՊԲՀ, 2015, թիվ 1, 2015, էջ 208-231
|
Միջնադարյան Հայաստանի գործվածքեղենը արաբ և եվրոպացի ճանապարհորդների գնահատմամբ (IX-XVդդ.)
2014 | Article
Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 3, 2014, ԵՊՀ հրատ., էջ 438-452
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
2014 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի
ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 1-16
|
Հայաստանում ազգագրական նյութերի գրառման սկզբնավորման պատմությունից
2014 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014
Քավորը հայոց մեջ (ըստ Աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների)
2014 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, թիվ 1 (174), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 123-137
Դաշտային ազգագրական հետազոտությունները իբրև ազգագրական գիտության հիմնական սկզնաղբյուր
2014 | Article
Ժողովածու. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, 2-րդ պրակ, Երևան 2014, էջ 372-377
Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայ բնակչության կենցաղի և մշակույթի մասին
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Պատմության բաժնի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 1-16
Վաղ միջնադարյան Հայաստանի հումանիտար մշակույթի որոշ տարրերի բնութագրությունը Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում
2013 | Article
«Պատմություն և մշակույթ». Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, Ա, էջ 160-173
Ազգագրական տեղեկությունները ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի
2013 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», ՀՀ ԳԱ հրատ., 2013, թիվ 1, էջ 85-104
Ազգակցական համակարգի, վրիժառության և քաղաքական պատժի որոշ սովորույթների արտացոլումը Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում
2013 | Article
«Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 1(7), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 70-79
Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին
2013 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2013, թիվ 2, ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 64-76
Դաշտային ազգագրական-բանահավաքչական նյութերի գրառման շուրջ
2013 | Article
Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 241-252
Հայկական ազգային հագուստի էթնոմշակութային բնութագրի շուրջ
2013 | Article
«Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, ԵՊՀ հրատ., թիվ 2(8), էջ 197-210
Ա. Պետրոսյան, Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր
2013 | Article
Գրախոսություն, Պատմություն և մշակույթ» Հայագիտական հանդես (հոդվածների գիտական ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմ. ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 352-353
Փավստոսի երկում գործածված տեղանունների ժողովրդագրական տվյալների և ցեղանունների շուրջ
2013 | Article
«Էջմիածին», թիվ 9, (հունիս), Ս. Էջմիածին, 2013, էջ 34-49
«Ազգ» արենակցական խմբի ընդհանուր սեփականության մնացուկների դրսևորումները XIX դարի վերջերին - XX դարի սկզբներին
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 45-56
|
Վաղ միջնադարյան հայոց ընտանեկան և հասարակական կենցաղը ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի
2012 | Article
«Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 2(5), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 46-59
Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ) Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն
2012 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 262 էջ
|
Աբովյանը որպես հայ ազգաբանական գիտության սկզբնավորող
2012 | Article
Աբովյանագիտական 5 (հոդվածների ժողովածու). Եր., Խ. Աբովյանի տուն թանգարան, 2012, էջ 111-119
|
Ազգակցական խմբի տնտեսական-արտադրական ընկերակցությունների վերապրուկային դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դարերի ազգագրական նյութերի)
2012 | Article
«Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1(4), 2012, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 59-75
Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը.Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն
2011 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 216 էջ
|
Հայ ազգագրական տեղեկությունները ըստ Առաքել Դավրիժեցու «Պատմություն» երկի
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ», Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Բ, 2011, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 251-270
|
Խ. Աբովյանը` քրդերի ազգագրության հետազոտող
2011 | Article
«Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2011, Ա, էջ 76-90
Առաքել Դավրիժեցու տեղեկությունները հայության ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունների և հայկական տեղանունների մասին
2011 | Article
«Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 9-18
Ազգ-արենակցական համակարգը հայոց մեջ
2011 | Article
«Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-45
Ազգատոհմի տարածքային միասնության մնացուկների դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դդ ազգագրական նյութերի)
2011 | Article
«Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, թիվ 3, էջ 38-47
Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը
2011 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 3 (188), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 132-148
|
Աղձնիքահայերի` կնոջ հղիության պահպանմանը վերաբերող սովորույթներն ու ծեսերը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 26-34
|
Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը (XIXդ. II կես - XXդ. սկիզբ)
2010 | Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2004, 260 էջ
Հայ ազգագրության պատմություն, մաս I
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 1-152
|
Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
2010 | Article
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված ժողովածու 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, Պրակ I, ՀՊՄՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 293-295
Նյութեր Աղձնիքահայերի մանկական հիվանդությունների բուժման ավանդական մի քանի իրական և հմայական հնարների մասին
2010 | Article
«Տարեգիրք»: ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 272-285
Հերոդոտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
2010 | Article
«Հյուսիսափայլ»: Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 27-35
Ակնարկներ աղձնիքահայերի սնոտիապաշտական նախապաշարումների մասին
2010 | Article
«Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ա (Հուն¬վար), էջ 58-65
Ընտանեկան իրավունքը ըստ վաղ միջնադարյան եկեղեցական կանոնա-կան և աշխարհիկ աղբյուրների
2010 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 34-41
Հայ ազգագրության և բանագիտության մեծ երախտավորը (Վարդ Բդոյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ)
2010 | Article
«Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ժ, էջ 58-69
Նորածնի խնամքին առնչվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 122-130
|
Հայոց ավանդական և ժամանակակից ամուսնության հարցի ուսումնասի-րության արդի վիճակը
2009 | Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ,Չորրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» հռչակագրի շրջանակներում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 91-107
Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
2009 | Article
«Գիտությունն Արցախում» թիվ 3-4, 2009, էջ 204-209
Քսենոփոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի մասին
2009 | Article
«Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հհրատ., Երևան, էջ 298-309
Ս.Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիալկան ուսում-նասիրություն)
2009 | Article
Գրախոսություն, «Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանությոն ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 192-196
Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրա-կան սովորույթների)
2009 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (180), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտու-թյուն» հրատ., 2009, էջ 71-87
Նորածնի խնամքին առնվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 122-130
Ամլությունը բուժելու ժողովըրդական հնարները և հավատալիքները Աղձ-նիքում
2009 | Article
«Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, թիվ 3-4, մայիս, Էջմիածին, 2009, էջ 78-86
Արաբ մատենագիրների ազգագրական վկայությունները հայերի մասին (Թ-ԺԴ դդ.)
2009 | Article
«Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2009, էջ 65-79
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, մաս 1
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 (1-180 էջ)
Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնիքում
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 114-123
|
Ազգագրություն
2008 | Article
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, ՀՊՄՀ Պատմության և իրավունքի ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 24 էջ
Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական գործունեությունը
2008 | Article
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու. պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտա-ժողովի նյութեր, Երևան, I պրակ, Երևան, 2008, էջ 217-219
Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1 (124), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 51-60
Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնի-քում
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2008, թիվ 3 (126), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 114-123
Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 51-60
|
Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմակերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 115-124
|
Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը
2007 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 305 էջ
Քավորը հայոց ամուսնահարսանեկան ծիսակատարություններում
2007 | Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ. Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի հոդ-վածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 92-101
Խ. Աբովյանը որպես ազգագրագետ
2007 | Article
Աբովյանագիտական հոդվածների հատընտիր ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 123-130
|
Նորածնի մկրտությունը որպես նրա հասարակական ճանաչման փուլ
2007 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդական մշա-կույթ, XIV: Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 224-231
Խ.Աբովյանի գրական ժառանգության հարցի շուրջ
2007 | Article
«Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Հունվար (Ա) 2007, էջ 88-94
Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմա-կերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (122), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 115-124
Գ. Սրվանձտյանցի ազգագրական և բանահավաքչական գործունեությունը
2007 | Article
«Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. հոկտեմբեր (Ժ), 2007, էջ 110-122
Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 52-60
|
Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը
2006 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 1-16
Որդեծնության սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները հայոց մեջ XIX դարի վերին – XX դարի սկզբին (ըստ աղձնիքհայերի ազգագրական նյութերի)
2006 | Article
«Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Բ-Գ, փետրված-մարտ, 2006, էջ 94-107
Օջախ-թոնրի պաշտամունքի մի քանի սովորույթներն Աղձնիքում
2006 | Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն, ոչ նյութական մշակույթ, Հոդվածների ժողովածու Միջազգաին առաջին գիտաժողով, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 124-138
Պսակադրությունը և առագաստը որպես ամուսնահարսանեական ծի-սաշարի կարևոր փուլեր (ըստ Աղձնիքի հայերի սովորույթների)
2006 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ» XIII: Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 190-195
Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի սովորույթների ու ծեսերի մասին
2006 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (171), ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 210-219
Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1(118), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 52-62
Ամուսնահարսանեկան սովորույթները Սասունցիների արդի կենցաղում
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2006թ. թիվ 3 (120), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 52-60
Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 52-62
|
Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 42-53
|
Աբովյանի երկերում
2005 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ VIII, 2005 ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. Գյումրի, 2005, էջ 53-59
|
Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2005, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (117), էջ 42-53
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր
Հատուկ դասընթացի ՀՊՄՀ պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի հինգերորդ կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12
Հայ ազգագրություն
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ՀՊՄՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12
Աղձնիքի բնակչության էթնիկ կազմը XIX-XX դդ.
2005 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ,«Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր», Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2005, թիվ 10-11, էջ 171-185
Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայոց ընտանեկան կենցաղում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (115), էջ 145-154
Աղձնիքահայոց հյուրընկալման ավանդույթը (XIX-XX դդ.)
2005 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, թիվ 1 (168), էջ 160-169
Աղձնիքահայերի հարսանեկան շարքի ավանդական մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին
2005 | Article
Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2005թ., թիվ Թ. , էջ 66-80
Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայերի ընտանեկան կենցաղում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 145-154
|
Ազգագրություն
2004 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-11
Հայ ազգագրության պատմություն
2004 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-9
Հայ ազգագրություն
2004 | Book
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-18
Սասունցիների ընտանեկան ծիսակարգի մի քանի հարցեր
1987 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 52-62
|
Աղձնիքի հայերի բնակավայրերի տիպերը
1987 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրա-կան և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին.ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Երևան, 1987թ., էջ 63-64
Թալինի 1985թ. ազգագրական արշավախմբի աշխատանքների արդյունք-ները
1986 | Article
«Երևանի համալսարան» 1986, Գիտաինֆորմացիոն հանդես, թիվ 1 (54), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 28-30
Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների և վարվելակերպի մի քանի հարցեր (XIX դ. երկրորդ կես—ХХ դ. սկիզբ)
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 61-70
|
Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ)
1985 | Thesis
Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան:
ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40
Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին
1984 | Thesis
Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1982-1983 թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին
Աղձնիքը սեպագիր շրջանում
1984 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, № 1, էջ 55-61
Աղձնիքահայերի ամուսնական սովորույթների ավանդույթային ձևերը (XIX դ. կես—XX դ. սկիզբ)
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 186-194
|
Ժողովրդական հավատալիքների համակարգը հայոց ընտանեկան ծիսա-կատարություններում (ըստ աղձնիքահայերի մոտ պահպանված սովորույթ-ների)
1983 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983, թիվ 4, էջ 54-64
Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների մասին
1982 | Thesis
Զեկուցման հիմնադրույթներ
Ավանդական ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում
Երիտասարդ գիտնականների V կոնֆերանսի նյութեր
ՀՍՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1982, էջ 28-29
Անխոնջ ազգագրագետն ու բանահավաքը
1981 | Article
«Երևանի համալսարան», Գիտաինֆորմացիոն հանդես, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1981, թիվ 1 (39), էջ 23-26
Ազգակցական և համայնքային փոխօգնության ձևերի վերապրուկները աղձնիքահայության մեջ (XIX դարի երկրորդ կես — XX դարի սկիզբ)
1979 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 198-206
|
Նյութական փոխօգնության ձևերի մնացուկները աղձնիքահայության ազ-գակցական խմբերի մեջ XIX դա¬րում և XX դարի սկզբներին
1977 | Article
«Երևանի համալսարան», (գիտաինֆորմացիոն հանդես), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1977, թիվ 2, էջ 47-49
Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն (համառոտ ուրվագիծ)
1975 | Article
Գրախոսություն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975, թիվ 1 (25), էջ 227-229
Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն
1975 | Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (25), Երևան 1975թ., էջ 227-229
|
Աղձնիք (պատմաազգագրական ակնարկ)
1974 | Article
Հայագիտական հետազոտություններ, պրակ Ա, ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 1974, էջ 262-274
Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում
1973 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243
Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում
1973 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243
Գերդաստանական տան համալիրը Աղձնիքում
1972 | Thesis
Զեկուցուման հիմնադրույթներ
Հումանիտար գիտությունների գծով երիտասարդ գիտաշխատողների հանրապետական գիտական կոնֆրանսի նյութեր (համամիութենական մրցանակաբաշխության II փուլ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 247-249
Մ. Խրիմյանը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումը
1969 | Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան, ԵՊՀ 1969, թիվ 8-9, էջ 67-78