Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Smbat Kh. Hovhannisyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of World History
Education
2005 - 2009: YSU, Department of History, Chair of World History, Post-Graduate trainee
2003 - 2005: YSU, Department of History, Chair of World History, Master’s Degree.
1999 - 2003: Yerevan State University, Department of History, Bachelor’s Degree.

Academic degree
2009: Ph.D in History, 2013 Associate Professor
Research topic: “French Historical School of "Annals" and Problem of the Armenian Trade Capital of the XVII-XVIII cc.”

Work experience
2008 - 2010: YSU, Researcher under the theme «Armenian-Turkish Identity Problems».
2007 to present: Lecturer of the Chair of World History, Department of History, YSU
2006 - 2007: Yerevan State University, Center of the Armenological studies, National Identity Section, Manager.
2005: Institute for Democracy and Human Rights, PR and Publishing Program Manager (From 11.01.2005 – 01.09.2005)
2004: Institute for Democracy and Human Rights, Assistant to Head of Civic Promotion Division-Project manager (28.07.-31.12.2004);

Academic courses
World History Sources,
Historiography of Modern History,
Theory of World History, Contemporary Issues in the Profession,
History and Culture Interactions in Modernity (Ages, Theories, Paradigms),
History of the USA,
Theory and History of Civilizations,
Modern Information Technologies and Culture,
Problems of World History.

Scale of professional interests
National Identity, Theory and History of Civilizations, History of Historical Memory, Armenian Trade Capital in the Preindustrial and Industrial Society.

Languages
Russian, French, English, Ancient Languages: Grabar.

More information
1995 - 1997: Served in the Army of RA

Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ Անգլիական և Կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII դարի վերջ-XIII դարի սկիզբ)
2019 | Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 139-151 էջ, 2019
Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ՝ PowerPoint-ի միջոցով
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1, էջ 208-224
|
Հիշողության հիմնախնդիրը Նիցշեի պատմասիրության ծիրում
2018 | Article
Ֆրիդրիխ Նիցշե: Երկեր 5 հատորով: 2018, Հատոր 1, էջ 556-567
|
Մարկ Բլոկը և Աննալների դպրոցը. Մարդաբանական և համադրական պատմության մեթոդաբանությունը
2018 | Article
Պատմության պաշտպանական, կամ պատմաբանի արհեստը: 2018, էջ V-XXXVIII
Հայոց պատմության դասագիրքն իբրև «մրցակցող հիշողությունների» տարածք
2018 | Book
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 4 (64), 347-391 էջ, 2018
Հայ առևտրական կապիտակն իբրև «աշխարհ-տնտեսություն» և արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1, 49-76 էջ, Հայաստան
|
Թարգմանության պոետիկան և Շեքսպիրի նորովի մեկնության խնդիրը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 448-461 էջ, Հայաստան
|
Սմբատ Հովհաննիսյան , Արա Մերջեան, Նարեկ Մկրտչյան
Գրամշիի Մարդկության շրջանակը և Հայաստանը
2016 | Book
Մենագրություն: Փրինթինֆո, 2016թ․, 156 էջ, Հայաստան
Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։ Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, Ը (ԺԴ) տարի, թիվ, 1-22 էջ, Հայաստան
|
Armenian World-Economy and the Challenges of the Industrial Era in the Light of Fernand Braudel's Civilization Theory
2015 | Article
Journal of the Society for Armenian Studies. 2015, vol. 24, p. 124-131
Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ անգլիական և կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII-XIII դդ․)
2015 | Thesis
Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, 2015․, 12-13 էջ
Պատմության պոետիկան և պատմական տեքստի հնարավորությունները
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 1 (49), 183-192 էջ
|
The Problem of Memory in the Context of Nietzsche’s Historical Theory
2015 | Article
Նիցշեն մշակույթի համատեքստում (Գիտական հոդվածների ժողովածու), 2015թ․, 216-223 էջ
Փյունիկիան Ք.ա. II հազարամյակի կեսերից մինչեւ III դարը
2013 | Article
Պատմության հարցեր 2, խմբ. Ա. Ստեփանյան, «Զանգակ-97»հրատ., Եր., էջ 290-314
Փյունիկյան ծովային քաղաքակրթությունը
2012 | Book
ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Ե., ԵՊՀ հրատ, 52 էջ
Ֆերնան Բրոդելի պատմության տեսությունը
2011 | Article
Վէմ համահայկական հանդես, Գ (Թ) տարի , թիվ 1 (33) ապրիլ-հունիս էջ 98-119
http://vemjournal.org/?p=205