Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Tamar L. Hayrapetyan

Doctor of Philological Sciences, Professor | Chair of Culturology
Education
1982-1987 Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, the Armenian language and Literature.

Academic degree
“The life and career of Konstandin Melik-Shahnazaryan (Tmblachi Khachan)”
2001-Diploma of Candidate of Philology, YSU.
“The symbol indicators in Armenian folk tales and epic heritage”
2014-Diploma of Doctor of Sciencies (Philology), Institute of Literature named after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA.

Professional experience
2001 - 2007: NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography, researcher.
2007 - 2010: NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography, senior researcher.
2010 – present NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography, head of the department of Folklore and Textology.
2007 – present lecturer of the Chair of Culturology, Faculty of History, Yerevan State University.

Courses taught
Culture studies, History of folklore, The culture of fun and entertainment among Armenians.

Scale of professional interests
Epic genres of Armenian folklore, comparative typology of Armenian folktales, system of symbols in Armenian folktales.
Languages
Armenian, Russian, German

Academic membership
2010 - present: member of the Academic Council of Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA.

Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը»
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017, № 2, էջ 89-99
Սողոմոն Իմաստունը հայ բանահյուսական ավանդության մեջ
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ., №1 ՀԴ տարի, 68-85 էջ
Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ
2016 | Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 462 էջ
Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Մանկավարժական, գյուղատնտեսական և գրական գործունեությունը
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ, Հայաստան
|
Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի խրծիգ» հեքիթախմբում
2016 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, № 1, 91-103 էջ, Հայաստան
|
Ալվարդ Սարուխանի Ղազիյան, Կենսամատենագիտություն
2016 | Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: 2016թ. 40 էջ
О представлениях космической модели мира в армянских и дагестанских народных сказках
2015 | Article
Лавровский сборник: Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений 2014-2015 гг.: Этнология, история, археология, культурология. СПб., 2015, XXXVIII и XXXIX, 146-150 стр.
|
Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես)
2014 | Article
Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ, Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, սեպտեմբերի 16-19, 2012թ., Շուշի, 2014, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., էջ 113-128
Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի)
2014 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 375-383
Վան-Վասպուարականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ.-ի երկրորդ կեսի գրառումների)
2013 | Article
Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 306-313
Հայ ժողովրդական հեքիաթների աղայանական մշակումների շուրջ
2013 | Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, 2012-2013, էջ 54-61
Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա)
2013 | Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, 2012-2013, էջ 7-13
Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա)
2012 | Article
Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը Մետաքսի ճանապարհի պատմությա մեջ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011թ. նոյեմբերի 21-23, Երևան, 2012, էջ 344-363
Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2012 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2012, № 1, Եր., էջ 155-168
Фольклорные взаимосвязи между народами Северного Кавказа и Армении
2011 | Article
«Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXVI и XXXVI среднеазиатско-кавказских чтений 2012-2013 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, 2011, с. 200-205
Указатели символов в армянских народных сказках
2011 | Article
«Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXIV и XXXV среднеазиатско-кавказских чтений 2010-2011 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, 2011, с. 122-126
Արևելքը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2011 | Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողով, պրակ 3, Երևան, 2011, էջ 10-24
Սյունիքի ժողովրդական հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XIXդ. երկրորդ կեսի գրառումների)
2010 | Article
Սյունիքի հայագիտական հանդես (Պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն), նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Գորիսի պետական համալսարան, Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գորիս, 2010, №2, էջ 99-109
Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2010 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2010, № 3, Եր., էջ 228-241
Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2010 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2010, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 574-586
Մարաղայի եղեռնագործությունը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության համատեքստում
2010 | Article
Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ (21-24 մարտի 2010թ., Ստեփանակերտ), «Կաճառ» գիտական կենտրոնի տարեգիրք, միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, 2010, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., էջ 205-213
Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ
2009 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, 2009, №3(28), Եր., էջ 157-162
Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2009 | Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, 2009, էջ 67-81
Ծիսաառասպելական տարրերը Ղարաբաղում կենցաղավարող հրաշապատում հեքիաթներում ըստ 2006-2008թթ. գրառած նյութերի (համեմատական ուսումնասիրություն)
2008 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2008, № 3-4, Երևան, էջ 31-39
«Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2008 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2008, № 2, Եր., էջ 142-155
Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները
2007 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2007, «Գիտություն» հրատ., էջ 132-143
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 24, Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը
2007 | Book
Երևան, 2007, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 120 էջ
Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2007 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, № 2, Եր., էջ 257-272
Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2006 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2006, № 3, Եր., էջ 161-171
Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2006 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2006, № 2, Եր., էջ 167-186
Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2005 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2005, № 3, Եր., էջ 136-148
Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ
2004 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2004, № 3, Եր., էջ 217-227
Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում
2004 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2004, Երևան, «Մուղնի» հրատ., էջ 73-79
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) սոցիալ-քաղաքական սատիրան
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 207-212
|