Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Vahagn A. Hakobyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of the History of Armenia
Education
1986 – 1996: Secondary school.
1996 - 2001: ASIU Department of Humanitarian Professions /1998-2000: served in army/.
2002 - 2006: YSU, Faculty of History, Bachelor’s
2006 - 2008: YSU, Faculty of History, Master’s degree
2009 - 2010: YSU, Chair of the History of Armenia, Applicant

Academic degree
2010: Defended PHD thesis entitled: "Formation and activity of Armenian social-democratic labor organization (1900-1921)".

Work experience
2012: Researcher then senior researcher at Armenian Genocide Museum-Institute.
2012 - 2016: Chair of the History of Armenia, Assistant professor
2016: Associate Professor
2012 - 2019: Deputy Dean of the Faculty of History of Yerevan State University

Academic courses
The History of Armenia, the problems of the History of Armenia from the end of 19th century to the beginning of 20th century, History of Armenian political parties

Languages
Armenian, Russian, English

Դավիթ Անանունի նամակագրությունից
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 206-218
Դավիթ Անանուն
2020 | Book
Հեղ. հրատ., 2020, 210 էջ, Հայաստան
Ալեքսանդր Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության մինչբոլշևիկյան փուլը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 96-107 էջ, Հայաստան
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից
2016 | Book
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59
Միքայել Վարանդյանի գրության հետքերով
2016 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Ե., 2016, ISSN 1829-1864, էջ 233-236
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ)
2016 | Book
Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության ձևավորումն և առաջին քայլերը
2015 | Article
Հեղինակային հրատ., Երևան, 2015, 134 էջ
|
ՌՍԴԲԿ կառուցվածքի խնդիրը Բունդի և ՍԴԲՀԿ-ի հետ կազմակերպական կապերի համատեքստում
2014 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես գիտական հոդվածների ժողովածու Գ, Ե., 2014, ISSN 1829-2771, էջ 105-124
Դավիթ Անանունի հուշերը Ստեփան Շահումյանի մասին
2012 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես գիտական հոդվածների ժողովածու Գ, Ե., 2012, ISSN 1829-2771, էջ 123-135
Փաստաթղթեր Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցութ-յան գործունեության մասին (1920 թ.)
2009 | Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, թիվ 2, ISSN 021-0320, էջ 96-108
Սպեցիֆիկների դիրքորո-շումը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ (1905-1906 թթ.)
2008 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2008, թիվ 2, ISSN 020-8117, էջ 10-15
Ալ. Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության ազգային-«սպեցիֆիկյան» շրջանը (1901-1917)
2007 | Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2007, թիվ 1-2, ISSN 0321-0340, էջ 166-175