Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ashot A. Nersisyan

Doctor of History, Professor | Chair of the History of Armenia
Education
1980 - 1985: YSU, faculty of History
1985 - 1989: YSU, faculty of History, doctorial

Academic degree
1992: PhD in History
2008: Doctor of Sciences (History)

Work experience
1985 - 1989: secondary schools in IrindAndKatnaxbyur villages, Talin district, RA
1990 - 1998: YSU, Chair of the History of Armenia, lecturer
2002 - 2008: North university of Yerevan, docent
2006 - 2011: YSU, Chair of the History of Armenia, docent
From 2011: YSU, Chair of the History of Armenia, professor
From 2006: YSU Ijevandranch, Chair of the History of Armenia and Social sciences
From 2011: The major editor of scientific journal “Akunq”

Academic courses
History of Armenia, The Armenian Question in 1918 - 1923, Social and political life of western armenians 1908 - 1914, History of Armenian political parties, History of Armenian Question and A8menian genocide (in Ijevan branch of YSU)

Scale of professional interests
History of Armenian liberational war, Armenian political parties, the First Republic of Armenia, Hitory of Armenian Question, biography of influential personalities of Armenian liberational war and the First Republic of Armenia

Professional membership
The scientific council of Ijevan branch of YSU, the scientific council of North university of Yerevan, member of editorial group “History and Culture” armeniological journal, member of editioral group “Kantex” journal

Languages
Armenian, Russian, partly French

Ադանայի 1909 թվականի եղեռնի քննական վերլուծություն
2021 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 3-22
Բորիս Լեգրանի և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության բյուրո- կառավարության վերջին բանակցությունների քննական վերլուծություն
2020 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2020, թիվ թիվ 6 (11), էջ 27-46
Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի քննական վերլուծություն
2020 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2020, թիվ 5 (10), էջ 3-19
Հայոց պետականության վերականգնման Իսրայել Օրու հայեցակետն ըստ «Մոսկովյան» ծրագրի
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1(2), 45-60 էջ, 2019
1920թ. հոկտեմբերի 28 - ի հայ - ռուսական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, թիվ 2/3/, 3 - 43 էջ, 2019
Կարո Սասունի
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 364 էջ, 2019
Աշոտ Ներսիսյան , Մարտիրոս Անաստասյան
Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին
2018 | Book
Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ
Ashot Nersisyan , Mardiros Anastasyan
The independent Kaharabagh in 1917-1921
2018 | Book
"TIR" Publishing house. 2018, 105 pp.
1920թ. օգոստոսի 24-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն
2018 | Article
Ակունք, Հայաստան, 3(19), 5-15 էջ, 2018
Հայոց պետականության վերականգնման իսրայել օրու հայեցակետն ըստ «Պֆալցյան ծրագրի»
2018 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 5-24 էջ, 2018
Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 5-10 էջ, Հայաստան
|
Հայոց մշակութային վերելքի զարգացման պատճառները Աշոտ 3 – րդ Ողորմածի (953 - 957) թագավորության շրջանում
2016 | Article
Սանահինի Համալսարանի հիմնադրման էճջճ-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր: 2016, 33-37 էջ
|
Հայոց 1918-1920 թթ.պետականության պատմության պարբերացման հարցի շուրջ
2016 | Article
Ակունք, 2016, 1(13), 5-16 էջ
|
Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները
2016 | Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան
|
Այսպես կոչված «Թուրքական գործոնի» մասին
2016 | Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, Տարեգիրք 2016, 70-75 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության Արմենական կուսակցության որդեգրած ռազմավարության և մարտավարության արդյունավետության խնդրի շուրջ
2015 | Article
Արմենական կուսակցություն 130: 2015, 49-55 էջ
|
Концептуальные основы преподавания истоприи формированая армянского добровольческого движения в Первой мировой войне
2015 | Article
Современные глобалныие проблемй социальных и гуманитарниых наук, Совместный сборникнаучных трудов,Санкт – Петербург, 2015, с. 131 – 135
Աշոտ Ներսիսյան , Հայկ Ղազարյան
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան – Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ
2014 | Article
«Հայագիտության հարցեր» հանդես, թիվ 1, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատ, էջ 181 – 188
Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը
2014 | Article
Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19
Զորավար Սեպուհ
2014 | Book
Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն,«Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 340 էջ
ՀՀ Բյուրոկառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը
2014 | Article
«Ակունք», գիտականհոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, Թիվ 1/10/, էջ 3 – 14
Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն. 1908 – 1918
2013 | Book
Հատոր Գ, Բէյրութ, 2013,«Զաւարեան» մատենաշար, 350 էջ
Կարո Սասունու տեղը հայ ազատագրական պայքարում և հայկական պետականության արարման գործում, ծննդյան 125 – ամյակի կապակցությամբ
2013 | Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2013, թիվ 1/7/, էջ 3 - 7
Հողի կորստի ցավի զգացողությամբ, §Բուհերի ակադեմիական աքզտությունների և միջազգային պայմանների ապահովումը բարձրորակ կրթության գրավական¦
2013 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատ. , 2013, էջ 284 – 288
Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթության որակի համատեքստում
2012 | Article
Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225
Աշոտ Ներսիսյան , Ջավահիր Թորոսյան
Բաթումի կոնֆերանսը
2012 | Article
Բաթումի կոնֆերանսը: Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1(5), էջ 3- 18
Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթւոթյան որակի համատեքստում
2012 | Article
Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225
Աշոտ Ներսիսյան , Ջավահիր Թորոսյան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ
2012 | Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1/5/, էջ 3- 18
Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորական շարժման սկզբնավորման պատմության դասավանդման հայեցակարգային հիմքերը
2011 | Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2011, թիվ 1, էջ 104 – 109
Մովսէս Տէր Գալուստեան
2011 | Book
Կեանքը և գործունեութիւնը, §Էդիթ Պրինտ¦ հրատ., Երևան, 2011, 292 էջ
Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները
2010 | Article
«Հյուսիսափայլ», Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հյուսիսային համալսարանի հրատ., Երևան, 2010, թիվ 1, էջ 9 – 26
Կ. Պոլսի Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմնի ժողովը (1909թ. ապրիլ) և նրա որոշումների գնահատականը
2010 | Article
ԵՊՀ ԻՄ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11 – 17
Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը
2010 | Article
Կրթական բարեփոխումներ. Ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային առաջավոր փորձը, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2010, էջ 5 - 10