Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Henzel G. Manucharyan

Professor | Chair of Theory and History of Political Science
Education
1964 - 1968: YSU, Department of History

Academic degree
PhD. - "Scriptorium of Arakelots monastery of Mush", 1976 (History)
PhD. - “Special Characteristics of Armenian Nation”, 1993 (Philosophy)
2006: Professor

Professional experience
1968 - till now: Lecturer at YSU

Academic courses
History of Armenian Political Thought, Nation and National Ideology, Armenian Political Speach Art, Political Armenology

Scale of professional interests
Political Armenology

Participation in grant projects
Political Armenology Issues in the Global World - 2008

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Member of Department Council

Awards
Gold medal of YSU (2014)

Հերոսության շարունակվող պատմություն
2017 | Article
Հայաստանի հանրապետություն օրաթերթ, 2017, 61, 6 էջ
|
Հայոց ազգային գաղափարախոսության ֆենոմենը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, էջ 13-22
|
Հ. Մանուչարյան , Մ. Դավթյան
Մովսես Բաղրամյան. Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 136 էջ
Հայ ժողովրդի ազգային գաղափարախոսության սկզբնավորումը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 45-52
|
Հայ քաղաքական մտքի պատմություն.գիրք Ա, V-XVIII դդ.
2013 | Book
Եր. 2013, 310 էջ
Զիա Գյոքալփը և «թուրքականության հիմունքները»
2012 | Article
Գրախոսություն, Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, թիվ 3, էջ 233-235
Հայկական լիբերալիզմի սկզբնավորումը ու պահպանողականությունը
2011 | Article
«Քաղաքագիտության հարցեր»/միջբուհական նյութերի ժողովածու/,Եր.,Մանկավարժ,2011,էջ 140-158
H. Manucharyan, H. Manucharyan
Հայոց պետության կառավարման և կառուցվածքի ձևերի` հնդկահայ լուսավորիչների հայեցակարգը
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 134.6, Երևան 2011թ., էջ 50-61
|
Հովհաննես Թումանյանի քաղաքական հրապարակախոսությունը
2009 | Article
«Ժուռնալիստիկա», (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ,Եր.,ԵՊՀ,2009, էջ 109-117
Հայոց պետականության վերականգման գաղափարական նախապատրաստումը հայ քաղաքական մտքի կողմից
2009 | Article
«Քաղաքագիտություն», բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2009, էջ 9-18
Քաղաքագիտության ձեռքբերումները Հայաստանում
2008 | Article
«Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նյութերի ժողովածու»,Գյումրի, 2008, էջ 207-209
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման միտումները 21-րդ դարում
2008 | Article
«Ուխտ Արարատի», թիվ 2/16/,2008,էջ 16-17
Քաղաքական հայագիտության արդի խնդիրները
2007 | Article
Քաղաքագիտություն բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2007,էջ 31-42
Ազգային քաղաքականություն
2006 | Article
«Քաղաքագիտություն», ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2006, էջ 176-195
Ազգային գաղափարախոսություն
2006 | Article
«Քաղաքագիտություն», ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2006, էջ 543-576
Հայոց ցեղասպանության քաղաքական դրդապատճառները
2005 | Article
«Հայոց մեծ եղեռնը -90» հոդվածների ժողովածու, Եր. 2005թ,, էջ 232-241
Հայոց ազգային գաղափարախոսության հարցի շուրջ
2003 | Article
«Վասն արդարության», 2003, թիվ 43,1 մամուլ
Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմություն
2002 | Book
Եր. 2002թ., 280 էջ
Հայ քաղաքագիտական մտքի պատմության պարբերացման հարցի շուրջ
1999 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (97), Երևան 1999թ., էջ 61-69
|
Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը
1994 | Book
Եր. 1994 թ., 80 էջ
Միջնադարյան զարդաքանդաակների խորհրդանիշների հարցի շուրջ
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 48-58
|
Սոցիալիստական ազգի հատկանիշները
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 3-13
|
Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկանիշները
1988 | Book
Եր. 1988 թ., 135 էջ
Գիտական կոմունիզմի ծագումն ու զարգացումը,
1985 | Book
Եր. 1985 թ., 85 էջ
Պողոս Տարոնացի
1982 | Book
Եր. 1982 թ., 118 էջ