Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Ashot P. Engoyan

Head of Chair | Chair of Theory and History of Political Science
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1987: YSU, Department of History (PhD student)

Academic degree
2015: Professor
2004: Associate professor
2011: Doctor of Political Sciences Degree.
Dissertation Title: “Ideological Bases of Socio-Political Transformations in post-Soviet Armenia”.
1990: Candidate of Historical Degree.
Dissertation Title: “The Formation of Agricultural-Industrial Complex of Armenia”.

Professional experience
2010 up to now: Head of Chair of History and Theory of Political Science, Yerevan State University (YSU)
2010 - 2011: Head of Chair of Political Theory, Russian-Armenian University
2005 - 2010: Head of Chair of Political Processes and Technologies, Russian-Armenian University
2002 - 2010: Dean of the Faculty of Political Sciance, Russian-Armenian University
1992 - 2010: Assosiate Professor at YSU, the Faculty of International Relations, Chair of Political Sciance
1990 - 1992: Associate Professor at YSU, the Faculty of History
1984 - 1990: Assistent at YSU, the Faculty of History
1986 - 1988: Deputy Secretary of the ALCYU Committee, YSU
1989 - 1990: Secretary of the ALCYU Committee, YSU

Academic courses
Political ideologies
Political conflicts

Scale of professional interests
Ideological-Political Tendencies. Political Conflictology. Modern Political Conflicts.

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of the Academic Council at Faculty of International Relations, YSU
Member of Board of Trustees of Yerevan State University

Awards Received
2013: Honorary Professor of Russian-Armenian University.
2012: A University Gold Medal, Russian-Armenian University.
2019: Gold Medal of Yerevan State University

К вопросу о трансформации парадигмы глобального развития (Համաշխարհային զարգացման պարադիգմի փոխակերպման հարցի շուրջ)
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 29-41
|
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Идеологические аспекты функционирования Евразийского союза
2017 | Article
Проблемы национальной идентичности в контексте современной глобализации. 2017, стр. 42-47
|
Объективная оценка истории как фактор самоидентификации нации
2016 | Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты). 2016, стр. 258-264
|
Հակամարտությունների փոխակերպում
2016 | Book
Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ
К вопросу об уникальности армянского национального самосознания
2015 | Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты), 2015, 255-261 стр.
|
Идеологические ориентиры стран Евразийского союза (Եվրասիական միության երկրների գաղափարախոսական ուղենիշները)
2014 | Article
"Banber"- Bulletin of Yerevan University, "International Relations, Political Science", 144.6, 2014 (№ 3), p. 12-20
|
Oбщность ценностных ориентаций и ментальности постсоветских обществ
2014 | Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 55-63
|
«Գաղափարախոսություն» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանությունը
2014 | Book
ԵՊՀ, Երևան, Լիմուշ, Երևան 2014, 70 էջ
|
Идеологические парадигмы переходного периода в Армении (Անցումային շրջանի գաղափարախոսական հարացույցները Հայաստանում)
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 35-41
|
Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении
2011 | Book
Изд-во Российско-Армянского университета, 2011, 357 стр.
|
Ամբողջատիրության քայքայումը և գաղափարախոսական բազմակարծության նախադրյալների ստեղծումը Հայաստանում
2009 | Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №1(7)
Ազգայնականությունը գլոբալացման պայմաններում
2009 | Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №2(8)
Անցումային շրջանի հայ հասարակության քաղաքական մենթալիտետը
2009 | Article
Բնապահպանության և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիա, Երևան, 2009 թ., 14-րդ հատոր, № 4, 1-ին թողարկում
Идеология и общественное сознание
2009 | Article
Ереван, Асогик, 2009, 48 стр
|
Գաղափարախոսությունը և հասարակական գիտակցության ձևերը, Հանրության հետ կապերի և սոցիալական կոմմունիկացիաների արդի հիմնախնդիրներ
2008 | Article
Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, Կուբանի պետական համալսարան, Կրասնոդար, 2008 թ., մաս 1-ին
Պահպանողականության հեռանկարները Հայաստանում
2008 | Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2008 թ., №1(6)
Գաղափարախոսություն և հասարակական հոգեբանություն, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները
2007 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում
Գաղափարախոսության հակասական էության շուրջ
2007 | Article
Կանթեղ. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, գիրք 4(33), 2007 թ.
Հասարակության մեջ գաղափարախոսության դերի նեգատիվ գնահատականը
2007 | Article
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ՀՀ ԲՈՀ-ի ամսագիր, 2007 թ., №5
Գաղափարախոսության էության հոգեբանական մեկնաբանությունը` Ֆրեյդից Պարետո
2007 | Article
Կովկասի գիտական միտքը. Բարձրագույն դպրոցի Հարավային դաշնային համալսարանի հյուսիսկովկասյան գիտական կենտրոնի ամսագիր, Դոնի Ռոստով, 2007 թ., №3 (ռուսերեն)
Գաղափարախոսության առաջացման մեխանիզմը և կառուցվածքը, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները
2007 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում
Մարդկանց հոգեկանի վրա «խորհրդանշական ձևերի» ազդեցության հիմնախնդիրը XX դարի երկրորդ կեսի գաղափարախոսության տեսության մեջ, «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ
2007 | Article
Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, հոկտեմբերի 26- 27, 2007 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն
«Գաղափարախոսության սոցիալական պայմանավորվածության» տեսությունը Մարքսից Մանհայմ
2007 | Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2007 թ., №2
Քաղաքական կոնֆլիկտ, Քաղաքագիտություն
2006 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006 թ.
Հայ ժողովրդի պատմություն: հարցեր և պատասխաններ
2006 | Article
Երևան, Ռուս-Հայկական համալսարանի հրատարակչություն, 2006 թ.
Քաղաքական կոնֆլիկտներ
2003 | Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2003 թ., 62 էջ
|
Արդի դարաշրջանի հիմնական գաղափարախոսական հոսանքները
2002 | Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2002 թ., 105 էջ
|
Քաղաքական գաղափարախոսություններ, ՀՀ իրավագետների և քաղաքագետների ասոցիացիա
1996 | Article
«Մխիթար Գոշ» հրատարակչություն, Եր. 1996 թ.