Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Tigran T. Kocharyan

Professor | Chair of International Relations and Diplomacy
Education
1998 - 2002: Bachelor Study at Yerevan State University, Law Department
2002 - 2004: Master’s Study in the field of Military Law at Yerevan State University, Law Department
2004 - 2007: Applicant at the RA National Art Academy’s Institute of Philosophy, Sociology and Law
2009 - 2012: Degree of Doctor Study in the Faculty of International Relations at Yerevan State University

Academic degree
March 6, 2007: Defended PhD thesis on the subject of “Constitutional Basics of the Military Service in the Republic of Armenia” at the RA State Management Academy’s 041 Professional Council
December 12, 2012: Defended Doctor of Political Sciences thesis on the subject of “Contemporary Political - legal Problems of Providing Military Security in the Republic of Armenia” at the Institute For National Strategic Studies’ of MoD of RA 056 Professional Council

Professional Experience
2004 - up to now: Serving in the Ministry of Defence of RA
2013 - up to now: Instructor in the Chair of International Relations and Diplomacy at Yerevan State University
2004 - up to now: Instructor to Master’s Degree Studies at the International Science-Educational Centre of the National Science Academy of the Republic of Armenia

Academic Courses
Current International and national security systems

Scope of professional interests
Global and regional policy processes
Political and Legal Support of the National Security
Military Policy Framework

Participation in professional Associations
The Member of the 056 Professional Council of The supreme certifying commission of the Republic of Armenia

Languages
Russian, English

Անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող խորհրդային շրջանի իրավաքաղաքական որոշ իրադարձություններին
2015 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2015, էջ 139-145
Զինված ուժերի սպայական կազմի կերպափոխման հիմնական արդիական առաջնահերթությունները
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2014, էջ 51- 58
Становление и развитие армяно-российских отношений в постсоветском периоде
2014 | Article
Теоретические и прикладные проблемы социальных наук, Сборник научных трудов, Изд-во «Вестник Балтийской педагогической академииե, СПб, 2014, стр. 56-64
Զինվորական կարգապահության առաջնայնությունը զինծառայողի կարիերայում
2014 | Article
Կարիերայի ուղղորդման հիմնախնդիրներն ու զարգացման միտումները: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Եր., 2014, էջ 152-158
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական փոխգործակցությունը արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ
2014 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2014 թվական, թիվ 1 /24/էջ 2-8
Բանակաշինության գործընթացը Հայաստանի ազգային անվտանգության արժեհամակարգում
2014 | Article
ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2014, էջ 218- 226
Որոշ նկատառումներ Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին», «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր
2014 | Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2014 թվական, թիվ 1, էջ 156-164
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական կապերը հարևան երկրների հետ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 10-16
|
Ազգային ոգով մարտունակ զինվորականի կերպարի անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Article
Գիտական զեկույց, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» զեկուցումների դրույթներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ, 2013, էջ 261-262
Հայաստանի Հանրապետության ռազմակրթական համակարգի քաղաքական-իրավական հայեցակարգային զարգացումները
2013 | Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2013 թվական, թիվ 2, էջ 135-143
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ոլորտի իրավաքաղաքական բարեփոխումները և դրանց կանխատեսելի զարգացումները
2013 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 8-14
ԱՄՆ արդի ռազմական քաղաքականության ուղենիշը և հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը
2013 | Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 2/2013, էջ 116-125
Российско-армянское сотрудничество в контексте формирования региональной безопасности на Кавказе
2013 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 1 (55), 2013, стр. 158- 166
Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը
2013 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2013 թվականի թիվ 2 /638/, էջ 107-115
Ազգային գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման և գործունեության հենքում
2013 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 15-20
Անվտանգության ինստիտուտը պետության և հասարակության զարգացման համատեքստում
2013 | Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 3-4/2013, էջ 162-169
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգը և ապահովման քաղաքական-իրավական կառուցակարգերը
2013 | Article
ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2013, 2 (15), էջ 142-150
Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության վերաբերյալ դասընթացի
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից, 2013 թվական, Ք 822, 234 էջ
Զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման համակարգում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 136.6, Երևան 2012թ., էջ 66-76
|
Ժողովրդավարական վերահսկողության ինստիտուտները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում
2012 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 4(636), էջ 94-105
Организация Договора о Коллективной Безопасности в системе обеспечения военной безопасности Республики Армения
2012 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 8 (50), 2012, стр. 139-145
Диаспоры России и Армении как фактор поддержания и развития российско-армянских отношений и безопасности на Южном Кавказе
2012 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 7 (49), 2012, стр. 137-144
Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը Եվրոպական անվտանգության համակարգին
2012 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվականի թիվ 1 /633/, էջ 116-128
Стратегическое партнерство России и Армении в сфере обеспечения военной безопасности
2012 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №5 (47) 2012, стр. 130-139.
Հայաստանի Հանրապետության արդի ռազմաքաղաքական համակարգի համառոտ նկարագիրը
2012 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 2 /196/, էջ 1-3
Турецко-иранская политика на Кавказе и безопасность Армении
2012 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №3 (45) 2012, стр. 179-188
Հայաստանի Հանրապետություն-Հյուսիսատլանտյան դաշինք (ՆԱՏՕ) համագործակցության զարգացումներն ու նախատեսվող հեռանկարները
2012 | Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 1-2/2012, էջ 127-137
Армения и проблема безопасности на Кавказе: политико- стратегическая ситуация
2012 | Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №1 (43) 2012, стр. 174-185
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովումը ազգային անվտանգության համատեքստում
2012 | Book
Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորել ԵՊՀ միջազգային հարաբերութունների ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, 2012 թվական, ԵՊՀ հրատ., Ք 822, 374 էջ
Հայաստանը տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության համատեքստում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 3-11
|
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համատեքստում
2011 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 5(187), էջ 1-3
ԱՊՀ երկրների անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքական-իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները
2011 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 12(194), էջ 1-5
ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքականիրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները
2011 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 10(192), էջ 8-10
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգը ռազմական անվտանգության ապահովման գործում
2011 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 6(188), էջ 11-14
Նախագահը որպես երկրի ռազմական անվտանգության ապահովման երաշխավոր
2011 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 8(190), էջ 1-3
Հայաստանի Հանրապետության զինվորական իրավունք
2011 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-ուղեցույց, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից, 2011 թվական, Հ 247, 67 էջ
Ազգային (պետական) անվտանգությունը որպես մարդկային զարգացման իրավաքաղաքական ապահովման երաշխիք. Հայաստանի օրինակով
2010 | Article
ՀՀ ԿԳՆ Ա.Մկրտչյանի անվան տնտեսագիատական համալսարան, 21-րդ դարի մարտահրավերները և մարդկային զարգացման ասպեկտները, Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010 թվական, էջ 102-104
Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայության կազմակերպաիրավական ապահովումը
2008 | Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2008 թվական, թիվ 2-3 (56-57), էջ 67-76
Զինվորական ծառայության իրավական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Article
Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՊԱՀ իրավունքի և քաղաքագիտության ամբիոնի կողմից, 2008 թվական, Ք 822, 175 էջ
Բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգում
2007 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2007 թվական, թիվ 6 /140/, էջ 15-18
Զինվորական ծառայությունը պետական ծառայության համակարգում
2006 | Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 4(50), էջ 61-66
Զինծառայողների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 10 (132), էջ 20-27
Զինվորական ծառայություն անցնելու սահմանադրաիրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Article
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2006 թվական, թիվ 3 (40), էջ 19-23
Ռազմական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 8 /130/, էջ 19-21