Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Դադունց
Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում
2020 | Article
«Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Grigor Chobanyan
Ազգայնացում և սեփականազրկում. Պետությունների իրավունքը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 62-73
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Book
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ
|
Մանասյան Ա. , Ջաբաղյան Ս․
ՀՀ նախագահի եւ վարչապետի անձեռնմխելիության ինստիտուտն ու դրա հաղթահարումը խորհրդարանական կառավարման համակարգում. տեսական եւ գործնական հիմնախնդիրներ
2020 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 1-2 (247-248), 2020, էջեր 3-18
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ
|
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
2020 | Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ
|
Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy
2020 | Book
Monograph, «Hayrapet» publishing house, Yerevan, 2020, 256 pp.
|
Независимость и подотчетность судебной власти в контексте анализа пределов народовластия
2019 | Article
Межународный научно-аналитический журнал Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ "Диалог: политика, право, экономика", 2019, N 3 (14), стр. 39-44