Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Karen A. Gevorgyan

Deputy Dean, Candidate of Law, Associate Professor | Chair of European and International Law
Education
2005 - PhD in Public International Law
1996 - 1999: Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Law
1991 - 1996: Yerevan State University, Faculty of Law, Diploma with honors

Languages:
Armenian, English, Russian

Membership of Professional Bodies:
Bar Association of the Republic of Armenia (BARA), Member
Armenian Association of International law, Member of the Board

Other Skills:
Advanced computer skills, long-term experience in the field of legal translation (English-Armenian/ Armenian-English)

Present Position:
Deputy Dean for International Relations, Faculty of Law, Yerevan State University
Associate Professor, Chair of European and International Law, Faculty of Law, Yerevan State University

Key Qualifications:
• Over 10 years of experience as a lecturer in the subject of constitutional, comparative constitutional, public international and human rights law.
• Over 9 years experience in various legal, organizational and administrative fields as Deputy Dean of the Yerevan State University Faculty of Law.
• Experience in legislative drafting in the field of constitutional law.
• Experience in legal expertise of national legislation.
• Experience in various legal, organizational and administrative fields as a member of professional associations.
• Author of a number of scientific publications, as well as legal manuals.

Professional Experience Record
1998 up to date -Faculty of Law, Yerevan State University
Deputy Dean for International Relations
Major areas of responsibility:

- Coordination of the Law Faculty's international relations,
- Drafting and implementation of assistance programs and training projects,
- Organization of trainings, seminars and conferences for the Faculty members and students,
- Supervision of the Law Faculty's facilities.
1997 - 2006: Chair of Constitutional and International Law, Faculty of Law, Yerevan State University
Senior Lecturer
Major areas of responsibility:

- Teaching constitutional, comparative constitutional, public international and human rights law,
- Preparation and development of curriculum and courses,
- Legal expertise of legislative drafts for Parliament and Government of the Republic of Armenia,
- Legal studies and research.
2006 up to date - Chair of European and International Law, Faculty of Law, Yerevan State University
Associate Professor
Major areas of responsibility:

- Teaching public international, international humanitarian and diplomatic and consular law,
- Preparation and development of curriculum and courses,
- Legal expertise of legislative drafts for Parliament and Government of the Republic of Armenia,
- Legal studies and research.

Other Activities/Positions:
2008: Representative of the Republic of Armenia in GRECO (Group of States Against Corruption/Council of Europe)

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)

Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 431-448
|
Понятие государственного суверенитета: современные подходы
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 45-62
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Կ. Գևորգյան , Լ. Գևորգյան
Արտաքին ինքնորոշման իրավունքի և uti possidetis դոկտրինայի հարաբերակցությունը ժողովուրդ հասկացության բնորոշման համատեքստում
2009 | Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սզկբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 55-68
Некоторые вопросы членства Республики Армения в международных организациях
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 47-64
Некоторые вопросы дипломатическоы и консульской практики Республики Армения
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2005, էջեր 66-77
Տեղեկատվական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ
2004 | Article
Երևան, 2004, 22 տ/մ։
Международная договорная правоспособность Республики Армения
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2001, էջեր 91-106
Правовой статус Армении в составе Союза ССР
2001 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2001, էջեր 91-106
Международная правосубьектность Республики Армения (1918 - 1920 гг.)
2000 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան 2000, N1-2, էջեր 42-50
Правозглашение независимости и признание Республики Армения как полноправного субьекта международного права
1998 | Article
Պետություն և իրավունք, N3, Երևան1998, էջեր 68-71
Понятие государственного суверенитета, его внутренняя и внешняя стороны
1997 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան1997, էջեր 52-62