Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Narine G. Davtyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of History and Theory of State and Law

Իրավունքի կենսագործումը որպես իրավունքի էության նյութականացում հասարակական հարաբերություններում
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 91-97
|
Իրավունքի ձևականացման (դրական իրավունքի վերածման) իրավական կառուցակարգը և դրա փուլերը
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (79), Երևան, 2019, էջ 5-15
|
N. A. Sarkissian, N. G. Davlian
Изменение микрофлоры и протеазной активности почвогрунтов оз. Севан под влиянием кристаллоносных микроорганизмов (Սևանա լճի բնահողի միկրոֆլորայի և պրոտեազայի ակտիվության փոփոխությունը բյուրեղակիր միկրոօրգանիզմների ազդեցությունից)
1987 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 107-112 (ռուսերեն)
|