Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Armen R. Harutyunyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Work Experience:
September 2003 - present: Director, Yerevan State University Legal Clinic
August 2001 - present: Lecturer, Law faculty Yerevan State University, Legal Clinic, Courses taught: Criminal Procedure Law, Street Law
September 2000 - present: Associate professor, Law Faculty , Yerevan State University
April - July 2000: Prosecutor, Military Prosecutor’s Office
August 1998 - April 2000: Consultant, President’s Security Department
September 1997 - 2000: Lecturer, Law Faculty, Yerevan State University, Courses taught: Criminal Procedure Law, Theory of Evidence and Prosecution in the Republic of Armenia
November 1995 - August 1998 Legal Consultant, National Assembly of Armenia, Standing Committee on State and Legal Issues
September - November 1995:Lawyer, Civil Aviation General Department of Armenia

Education:
1996 - 1999: YSU Law Faculty, Post-Graduate Doctoral Program (“Aspirantura”), specialization: Criminal Procedure Law, Degree received - ‘Doctor of Law”
January - May 1999: Junior Faculty Training Program (USAID funded), UC Berkeley, Law School, Berkeley, California, USA
July - August 1997: Law Library Training Program, New York University, School of Law, New York, USA
1995 - 1996: English for Governmental Lawyers, American University of Armenia
1990 - 1995: YSU Law Faculty, Degree in Jurisprudence with Honors


Seminars, workshops and summer schools attended:
April 2008: “Free Legal Assistance in Poland, Georgia, Ukraine and Armenia”, International Meeting, Gdansk, Poland
April 2008: Expert: OSCE ODIHR Trial Monitoring Project in Armenia, Yerevan, Armenia
February 2008: Salzburg Open Medical Institute and Open Society Institute Seminar in Practitioner Guides in Law and Health, Salzburg, Austria
December 2007: Expert: Seminar for Prosecutors on Practical Implementation of Provisions of the European Convention on Human Rights, Yerevan, Armenia
October 2007: Study Visit organized by Polish Legal Clinics Foundation in cooperation with the Public Interest Law Institute (PILI), Warsaw and Bialystok, Poland,
July 2007: CEU Summer University Course: Teaching Law, Human Rights and Ethics In cooperation with PILI and Columbia Law School
November 2006 Expert: Seminar for Newly Designated Judges on Practical Implementation of Provisions of the European Convention on Human Rights, Yerevan, Armenia
July 2004: GAJE Conference, Krakow, Poland
November 2003: International Conference on Strategic Planning of Clinical Legal Education and Sustainable Development of Legal Clinics of CIS organized by ABA CEELI with the support of the USAID,
October 2003: Expert: Training Program for Human Rights Lawyers from Armenia “European Convention on Human Rights and European Court standards”; The Netherlands Helsinki Committee (The Hague), INTERIGHTS (London), BARA (Yerevan), Yerevan, Armenia
May 2002: Seminar for teachers of Legal Clinics on Clinical Legal Education Program organized by the YSU Legal Clinic with the support of COLPI
September 2001: Summer school for law students organized by the Academy on Human Rights, St. Petersburg, Russia
June-July 2001: Course on European Human Rights Law organized by Constitutional and Legal Policy Institute and Institute of European Law and Human Rights International Law, Licani, Georgia
July 1997: Training course for law professors on human rights in the administration of justice organized by United Nations High Commissioner. Center for Human Rights, Yerevan, Armenia
October 1996: Seminar on Expertise of General Part of the Draft Criminal Procedure Code of Armenia, Leiden, Netherlands

Languages:
Armenian (native), Russian - fluent, English- good

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը լռելու իրավունքի եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո
2008 | Article
Պետություն և իրավունք N 3(41), Երևան, 2008, 23-28 էջեր:
Մրցակցությունը և կողմերի հավասարությունը որպես արդարացի դատական քննության ապահովման երաշխիք քրեական դատավարությունում (Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի որոշ հիմնահարցեր)
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված •իտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 88-98 էջեր:
Հետաքննության և նախաքննության ինստիտուտի որոշ հայեցակարգային հիմնահարցերը ՀՀ քրեադատավարական բարեփոխումների համատեքստում
2007 | Article
Պետություն և իրավունք N 1(35), Երևան, 2007, 16-22 էջեր:
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
ՀՀ քրեական դատավարություն (հատուկ մաս)
2005 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005
Իրավաբանական գործի վերլուծության և գործով դիրքորոշման մշակման գործնական հմտությունների ուսուցման մեթոդական խորհուրդներ
2005 | Book
Երևան, 2005, 24 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Կլինիկական կրթության դերը և նշանակությունը իրավաբանական կրթության համակարգում
2004 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2,2004, 103-109 էջեր:
ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածին (համեմատա-իրավական ուսումնասիրություն)
2003 | Article
Պետություն և իրավունք N 4(22),Երևան, 2003, 24-40 էջեր:
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ
2003 | Book
Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
Օրինականությունը որպես դատախազության գործունեության հիմնական սկզբունք
1999 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N 1, Երևան 1999, 60-70 էջեր:
Դատախազական հսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության ապահովման նկատմամբ
1999 | Article
Պետություն և իրավունք N 2(5), Երևան, 1999, 44-56 էջեր:
Ապացույցները քրեական դատավարությունում
1998 | Book
Երևան, 1998, 46 էջ:
Խափանման միջոցները և դրանց կիրառման հիմքերն ու կարգը քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
1998 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N 1, Երևան 1998, 35-46 էջեր: