Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Arsen V. Hovhannisyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Civil Law

Հակամրցակցային համաձայնությունների արգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 162-175
|
Վերակազմակերպվող կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց պարտատերե-րի իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջեր 38-47
|
Իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման որոշ հիմնախնդիրներ Հա-յաստանի Հանրապետությունում
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 147-171
|
Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67
|
Քաղաքացիական և վարչական պատասխանատվության իրավահաջորդությունը կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման արդյունքում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 132-146
|
Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման ազդեցությունը շուկաներում բնականոն մրցակցության ապահովման տեսանկյունից (իրավական ասպեկտները)
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, էջեր 158-178
|