Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Grigor H. Bekmezyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civil Law
Education
1994 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Law
Main field of study: Law
Diploma obtained: Diploma in Law with Honor
Post-graduate education and training:
1999 - 2000 Yerevan State University, Faculty of Law
Main field of study: Civil Law
Main field of scientific researches: Compensation of Injury Caused to the Health or Life of the Person
Awarded degree: Candidate of Law

Professional Membership:
1999 to date: Member of Bar Association of Republic of Armenia (BARA)
2003 to date: Investments Protect Fund (successor of The Shareholders’ Association) Founder, Member of Board

Professional Experience:
1997 - 1999: "Orbita" CJSC, Yerevan, Armenia, Chief specialist, marketing manager
1999 - 2000: Ministry of Industry and Trade of the RA, Leading specialist in the Jurisdictional and Legal department
2000 - 2003: Lecturer, Yerevan State University, Faculty of Law
2001 to date: “Astrapis” CJSC, Legal and Economic Services, Founder - Partner
2003 to date: Assistant Professor, Yerevan State University, Faculty of Law

Major areas of responsibility:
Teaching Civil Law
Preparation and development of curriculum and courses
Legal expertise of legislative drafts for Parliament and Government of Armenia

The scope of research:
Compensation of Injury Caused to the Health or Life of the Person
Business and economic legislation.
Foreign investment advisory services

Languages:
English: Fluent
Russian: Fluent

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)
grigorbekmezyan@ysu.am

On Some Issues Pertaining to Compensation of Non Pecuniary Damage in Civil Law of the Republic of Armenia
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 153-165
|
Գրիգոր Բեքմեզյան , Նարինե Ավագյան
Անբարեխիղճ մրցակցության պատմական զարգացումը և հասկացությունը
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 56-62
|
Օրենք և տնտեսագիտություն
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 5-11
|
Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 26-35
|
Իրական կողմի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը՝ որպես շինծու գործարքի տեսակ
2018 | Article
Դատական իշխանություն, Հայաստան, 11 - 12 (233-234), 60-65 էջ, 2018
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ)
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
Պատճառական կապը դելիկտային պարտավորություններում
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 231-242
|
Վնաս պատճառողի գործողությունների առանձնահատկությունները դելիկտային պարտավորութուններում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 148-166
|
Գույքի օտարման պայմանագրեր
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 88 էջ
|
Հակաիրավական արարքը որպես արտապայմանագրային պարտավորությունների առաջացման պայման
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 60-73
|
ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ոչ նյութական վնասի հատուցման մի շարք հարցերի շուրջ
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 190-206
|
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Կերակրողին կորցնելու հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը
2012 | Article
Դատական իշխանություն, 2012, թիվ 7/156, էջ 2-7
Ֆրանչայզինգի պայմանագրի դադարման առանձնահատկությունները
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012 թիվ 5(55), Էջ 4-18
|
Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի հատուցումից ազատող հանգամանքները
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 99-114:
Տուժողի մեղքը որպես վնասի հատուցման ծավալների նվազեցման պայման
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 42-51
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասի (փոքրահասակի) պատճառած վնասի հատուցումը
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 59-72
|
Արտապայմանագրային պարտավորություններ
2009 | Book
Եր., Երևանի պետ. համալս. հրատ, 2009թ., 268 էջ:
Քաղաքացիական իրավունք
2007 | Book
Երկրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., 2007
Օրենքի քննարկումը տնտեսագիտության տեսանկյունից
2005 | Article
Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի,
Երևան, թիվ 2, էջ 61-68
Ահաբեկչական գործողության արդյունքում քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներին պատճառված վնասի հատուցման մի քանի հիմնախնդիրներ
2005 | Article
ԻրավագիտությանհարցերԵրևան, 2005թ., թիվ1, էջ 32-36
Իրավաբանական անձի քաղաքացու պատասխանատվությունը իր աշխատողի պատճառած վնասի համար
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005թ., թիվ 2, էջ 13-20
Անձի կյանքին կամառող ջությանը պատճառված վնասի հատուցումը
2004 | Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2004թ.
Շրջապատի համար առավել վտանգ ստեղծող գործունեության հասկացությունը և առավել վտանգի աղբյուրների դասակարգումը
2003 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2003-2004թթ., թիվ 7-8 (59-60), էջ 39-46
Անձի կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորության հասկացությունը և նշանակությունը
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002թ., թիվ 3, էջ 77-83
Տասնչորսից տասնութ տարեկան անչափահասների և անգործունակների կողմից այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասի համար պատասխանատվության սուբյեկտները
2001 | Article
Իրավագիտությանհարցեր, Երևան, 2001թ., թիվ 2, էջ 71-79
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Ծնողների պատասխանատվությունը մինչև 14 տարեկան անչափահասների կողմից այլ անձանց կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասի համար
2000 | Article
Իրավագիտությանհարցեր, Երևան, 2000թ., թիվ 3-4, էջ 110-114