Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Nelli Kh. Aghababyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Criminal Processing and Criminalistics

Անչափահաս տուժողների իրավունքների եվ օրինական շահերի միջազգային իրավական եվ քրադատավարական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2), 430-453 էջ, 2018
Անչափահաս տուժողների իրավունքների և օրինական շահերի միջազգային իրավական և քրեադատավարական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 430-453
|
Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում
2019 | Book
Մենագրություն: Եր. «Հայրապետ» հրատ., Երևան 2019, 240 էջ:
Peculiarities of Juvenile Proceedings in the Criminal Procedures of the Republic of Armenia
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 270-277
|
Անչափահասների վերաբերյալ գործերով օրինական ներկայացուցչի դատավարական վիճակի կարգավորման առանձնահատկությունները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2017, 1, էջ 522-539
Անչափահասների գործերով դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջեր 547-564
Քրեական դատավարությունում անչափահաս անձի հարցաքննության առանձնահատկությունները
2015 | Article
«ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջեր 446-457
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթում քրեական գործը կարճելը և քրեական հետապնդումը դադարեցնելը
2015 | Article
«Օրինականություն. ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես» №90, Երևան, 2015, 52-58
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթում ապացուցման ենթակա հանգամանքների առանձնահատկությունները
2014 | Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. Նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014թ., էջեր 297-314
Անչափահասի ձերբակալման և կալանավորման առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», №2 (64), Երևան, 2014, էջեր 119-129
Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի միջազգային իրավական կարգավորումը
2013 | Article
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2-3 (60-61), Երևան 2013, էջ 28-36