Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Roza A. Abajyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of History and Theory of State and Law
Education
2016 - 2020: Ph.D. in Theory of Law and State, Yerevan State University, Department of Law
2007 - 2009: Master’s Degree on Civil Law, Yerevan State University, Department of Law
2003 - 2007: Bachelor’s in Jurisprudence with Honorary Distinction, Yerevan State University, Department of Law

Scientific degree
Candidate of Legal Sciences, Assistant

Topic of scientific thesis
“Historical evolution of theoretical origins and institutional-legal forms of direct democracy in the practice of contemporary constitutional development of Armenia”, Ph.D, 12.00.01, Theory and History of Law, History of Legal teachings, 2020

Scale of scientific interests
Forms of Democracy, Direct Democracy, Theoretical and Practic Problems of State and Law, etc.

Academic courses
History of State and Law of Armenia; Fundamentals of Law
History of Political and Legal Teachings.

Professional experience
2019 - up to present: Yerevan State University, Department of Law, Chair of Theory and History of State and Law Lecturer, Asisstant
2019 - up to present: “Armenconsult” LTD, Senior Lawyer
2014 - 2017: Office of the Vice President of the National Assembly, Expert

Languages
Armenian (mother tongue), English, Russian

Computer skills
MS Office package

(+374 60) 71-02-54
(inner line 12-54)
rozaabajyan@ysu.am

Անիջական ժողովրդաիշխանության հիմնահարցը խորհրդային Հայաստանի սահմանադրական զարգացման երկրորդ փուլում. ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը
2020 | Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2)2019; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 42-51
Սոցիալիստական դեմոկրատիայի հայեցակարգը և անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի հիմնահարցը խորհրդային առաջին սերնդի սահմանադրություններում
2019 | Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,2(2)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, էջ 42-51:
Ժողովրդաիշխանության սկզբունքը. իրականացման անմիջական ձևերի սահմանադրական ամրագրման համեմատական վերլուծություն
2019 | Article
Օրինականություն, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, Երևան, № 114/2019, էջ 49-55
Ժողովրդաիշխանության ու իշխանության իրականացման ձևերի համաշխարհային միտումները նոր դարաշրջանում և հայ քաղաքական-իրավական միտքը
2018 | Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 42-53
Ժողովրդաիշխանության ազատական հայեցակարգի սահմանադրական ամրագրումը 1995 թ.
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, թիվ 3-4(81-82), էջ 99-103
Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի սահմանադրական և ընթացիկ օրենսդրական հիմնահարցերը 1996-2015 թթ.
2018 | Article
Հանրային կառավարում գիտական հանդես, 5/2018, Երևան, 2018, էջ. 167-177
ՀՀ անկախության հռչակումը և քաղաքական զարգացման հիմնադիր սահմանադրական ուղղության ընտրությունը. Գործոնները և արդյունքները
2018 | Article
ՀՀ ՍԴ տեղեկագիր, N4(92), Երևան, 2018, էջ 7-19