Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Sayad S. Badalyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Constitutional Law
Education
2011 - 2014: Yerevan State University, Department of Law, Postgraduate studies
2009 - 2011: Yerevan State University, Department of Law, LLM program
2005 - 2009: Yerevan State University, Department of Law, Bachelor’s degree (with Honors)

Academic degree, title
PhD, assistant

The dissertation topic
“Issues of legislative initiative in the Republic of Armenia”, ԺԲ.00.02-Public law (constitutional, administrative, financial, municipal, environmental, European law, public administration)

Scale of scientific research
Legislative process, administrative procedure and proceedings

Academic courses
Constitutional law

Work (professional) activity
2014 - up to the present date: Assistant to the YSU Chair of Constitutional Law
2008 - up to the present date: Investment Law Group LLC, Lawyer

Involvement in scientific / professional institutions
Member of Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

Involvement in public or other institutions
Member of the Association of Lawyers of the Republic of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian, English

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)
sayad.badalyan@ysu.am

Ընդերքօգտագործման ոլորտում հողային հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 43-60
|
Քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտի սահմանադրաիրավական ամրագրումը և կատարելագործման ուղիները
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 150-161
|
Օրինագծերի գիտական-իրավական փորձաքննության նշանակությունն օրենքների որակի ապահովման գործում
2014 | Article
Կանթեղ, թիվ 1 (58), Երևան, 2014, էջեր 184-192
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի հիմնախնդիրը
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 16-22
|
Ժողովրդական նախաձեռնության` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի կայացման արդի հիմնահարցերը
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014, 384 էջ, էջեր 7-13
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրականացումն օրենսդրական առաջարկության ներկայացման միջոցով
2013 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (11), Ստեփանակերտ, 2013, էջեր 37-43
Օրենսդրական նախաձեռնությունը` որպես սուբյեկտիվ իրավունք
2013 | Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Հատոր 3: Հասարակական գիտություններ: Իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 352 էջ, էջեր 172-177
Երկքաղաքացիների ընտրական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Article
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան (նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևանի Պետական Համալսարան, ք. Երևան, 11-15 մայիսի 2009 թ.), հատոր 4 - իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն, պատմություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 320 էջ, էջեր 19-25
Վարչական վարույթի դրսևորումը ստուգումների իրականացման ընթացքում
2009 | Book
Արդարադատություն, հունիս թիվ 2 (2), Երևան, 2009, էջեր 44-49
Երկքաղաքացիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (38), Երևան, 2007, էջեր 81-86