Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Shushanik L. Ghukasyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Civil Law

Էլեկտրոնային գործիքների ներդրումը` հանրագրի ինստիտուտի խթանման համատեքստում
2020 | Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 115, 36-40 էջ, 2020
«Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքի իրացման որոշ հիմնախնդիրների շուրջ»
2019 | Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 3 (49), 6-14 էջ, 2019
«Տեղեկատվական անվտանգության և կիբեռանվտանգության որոշ հարցերի շուրջ»
2019 | Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 113, 5-9 էջ, 2019
ՀՀ-ում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության որոշ հարցերի շուրջ
2019 | Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 1 (47), 6-13 էջ, 2019
Պատասխանատվությունից ազատվելու հիմքերը ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերությունների հետևանքով վնաս պատճառելու դեպքում
2018 | Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 104, 38-43 էջ, 2018
Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների թերությունների հետևանքով գույքին պատճառված վնասի հատուցման առանձնահատկությունները
2018 | Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 3 (44), 6-14 էջ, 2018
Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի համար պատասխանատվություն կրող անձինք
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2018 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, N 1 (1), 177-192 էջ, 2018