Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Vardush G. Yesayan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civic Procedure
Education
1997-2001: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor of Law, Diploma with Honors
2001-2003: Yerevan State University, Faculty of Law, Masters degree
2010-2015: Applicant for an academic degree at the Chair of Civil Procedure

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
Dispositiveness Principle and Optional Actions in the Civil Procedure.
Specialization-00.04–«Civil Procedure»

Research areas
Civil Procedure

Teaching interest
Civil Procedure of RA, Theory of Proving in Civil Procedure

Work Experience
Since 2009: Lecturer at the Chair of Civil Procedure at YSU,
Since 2003: Lecturer of Armenian State Institute of Physical Culture and Sport,
Since 2016: Head of Anti Corruption Commission in Armenian State Institute of Physical Culture and Sport Foundation
2008 - 2009: Lecturer, Armenian State Pedagogical University after. Kh. Abovyan, The Department of Law
2001 - 2004: Legal expert, Armenian Airlines, the department of legal affairs

Professional Membership
Since 2009: Member of Armenian Bar Association

Languages
Armenian, English, Russian

Tel: (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Դատավարական ժամկետների իրավական ընդհանուր բնութագիրը և հաշվարկը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 52-63
|
Հայցապահանջի փոփոխման հիմնահարցերը քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 445-457
|
Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве
2018 | Article
Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Article
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Հեռակա դատաքննության ինստիտուտի հասկացությունը և նշանակությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 325-336
|
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակները
2016 | Article
Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 139-143
Վարդուշ Եսայան , Անահիտ Եսայան
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը և դրա նշանակությունը
2016 | Article
Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 144-148
Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 232-243
|
XX դարում ձեվավորված հիմնական տեսությունները դիսպոզիտիվության սկզբունքի ժամանակակից ընկալման ձևավորման հարցում
2015 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 27-39
|
Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում
2015 | Book
ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ
|
Տնօրինչականության սկզբունքի բովանդակությունը (տնօրինչական դատավարական իրավունքներ, տնօրինչական գործողություններ)
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 310-312 էջ
Վ. Գ. Եսայան , Ա. Գ Հարությունյան, Տ. Ք. Վարդանյան
Կրթության իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
2014 | Article
ՖԿՀՊ-ի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2014, 101-103 էջ
Հայցի հիմքի փոփոխման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Article
Դատական իշխանություն, 10-11 (180-185), Եր., 2014, 67-73 էջ
Քաղաքացիական դատավարությունում հայցի առարկան և հիմքը միաժամանակ փոփոխելը որպես անձի դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի արդյունավետության ապահովման երաշխիք
2014 | Article
«Սահմանադրական դատարան» տեղեկագիր, Եր., 2014, 15-21 էջ
Հայցի առարկան փոփոխելու հասկացությունը և եղանակները քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Article
Դատական իշխանություն, 6(180), Եր., 2014, 58-68 էջ
Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Article
Դատական իշխանություն, 3 (177), Եր., 2014, 14-24 էջ
Քաղաքացիական դատավարությունում հայցից հրաժարվելու տնօրինչական գործողության նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրները
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, 124-136 էջ
Մտավոր սեփականության պաշտպանության առանձնահատկությունները ժամանակակից սպորտում
2014 | Article
Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2014, 194-199 էջ
Հայցի ընդունումը տնօրինչական գործողությունների համակարգում
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, 4(62), 65-73 էջ
Մարզիկների նյութական և սոցիալական պաշտպանությանն աջակցող իրավական կարգավորման աշխատանքները
2013 | Article
Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, 161-165 էջ
Տնօրինչականության և մրցակցության սկզբունքների փոխհարաբերությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Article
Հանրապետական 39-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր Երևան, 2012, 97-101 էջ
Տնօրինչականության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2010 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 30-40 էջ
Հաշմանդամների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
2009 | Article
Հանրապետական 36-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2009, 126-130 էջ
Ամուսնաընտանեկան օրենսդրության զարգացման առանձնահատկություններ
2008 | Article
Հանրապետական 35-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 70-75 էջ
Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանվածությունը և կարևորությունն արդի ժամանակաշրջանում
2005 | Article
Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ՖԿՀՊԻ 60-ամյակին, Երևան, 2005, 51-53 էջ
ՀՀ օրենսդրությունը սպորտի կարգավորման գործում
2004 | Article
ՖԿՀՊԻ դասախոսների և աշխատակիցների գիտական հետազոտական աշխ. ժողովածու., Երևան, 2004, 22-23 էջ
Բանկային հաշվի պայմանագիրը որպես անկանխիկ հաշվարկների իրականացման հիմք
2002 | Article
«Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 2002, 98-103 էջ
Պայմանագրի հասկացությունը, պայմանագրի ազատությունը ըստ ՀՀ նոր քաղաքացիական օրենսգրքի
1998 | Article
«Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 1998, 106-110 էջ