Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>

Bachelor's Programmes:
Arabic Studies
Iranian Studies
Turkish Studies

 

Master's Programmes:
Turkish Philology
Osmanic Studies
Arabic and Semitic Linguistics
Contemporary Issues of the Arab East
History of Arabic and Muslim Civilizations and Islamic Studies
History of Iran
Iranian Philology
Iranian Ethno-linguistic Communities

Entrant
Latest Publications
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Հայերենի և թալիշերենի Անբարանի բարբառի միջև ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ
2015 | Article
Էջմիածին, Ս․ Էջմիածին, 2016, փետրվար, էջ 106-109
Տաբու և այլասացություն: Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն
2015 | Article
Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53
|
Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում
2015 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483
|
Խորասանի բարբառի բառապաշարի քննություն հայերենի իրանական փոխառությունների զուգադրությամբ
2015 | Article
ԵՊԼՀ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 73-80: