Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>

Bachelor's Programmes:
Arabic Studies
Iranian Studies
Turkish Studies

 

Master's Programmes:
Turkish Philology
Osmanic Studies
Arabic and Semitic Linguistics
Contemporary Issues of the Arab East
History of Arabic and Muslim Civilizations and Islamic Studies
History of Iran
Iranian Philology
Iranian Ethno-linguistic Communities

Entrant
Latest Publications
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|