Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Gayane S. Mkrtumyan

Associate Professor | Chair of Arabic Studies
Education
Faculty of Oriental Studies, Yerevan State University, 1990 - 1995
15/07_26/07,2007_The Treining Course of Arabian Culture,National Research Centre, Kahira

Academic degree
Candidate Theme_<>,Oriental Institute of National Academy of Science,Republic of Armenia
PHD diploma in History,2016
2019-present,Yerevan State University,Chair of Arabic Studies,Associated Professor

Professional experience
1997-2000-Yerevan State University,Cheir of Arabic Studies,Senior Assistant
2000-2016-,Lectorer
2016-2019-,Assistant Professor
2019-present,,Associate Professor

Academic courses
Arabic language, Armenian-Arabic historical cultural connections

Scale of professional interests
Arabic language, The history of Near and Middle East countries, Armenian-Arabic historical cultural connections

Languages
Armenian,Russian,German, Arabic

Հայ միջնադարյան մատենագիրները Մուհամմադ մարգարեի մասին
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 37-46
|
Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի N 358 ձեռագիր-պայմանագիրը հայ-մահմեդական հարաբերությունների համատեքստում
2020 | Article
«Արեւելյան աղբյուրագիտություն», 2020, թիվ 2, էջ 257-269
Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27
|
Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ
2018 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32
|
«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Article
Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125
|
«Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր» թեմայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Article
Մանկավարժական միտք: 2018, 1-2 (68-69), էջ 99-104
|
Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր (VII-XIIդդ.)
2017 | Book
Մենագրություն: Մուղնի, 2017թ․, 200 էջ
Հայոց եկեղեցին հայ-արաբական հարաբերությունների կիզակետում
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ: 2017, N 9, էջ 170-183
|
Գլխահարկը և հողահարկը արաբների կողմից նվաճված երկրների և Հայաստանի բնակչությանը տրված պայմանագրերում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1(35), 100-109 էջ, Հայաստան
|
Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ խալիֆայի կողից Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված դաշնագիրը
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ․, Ե, 72-88 էջ, Հայաստան
|
«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդաբանական հայեցակետերը
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3/33/, 122-126 էջ, Հայաստան
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և Հայաստանի բնակչությանը շնորհված դաշնագիրը
2015 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 162-167 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեի ու Ալի իբն Աբու Թալիբ խալիֆայի անունից հայերի հետ կնքված դաշնագրերը որպես պատմական փաստաթղթեր
2015 | Article
Բանբեր հայագիտության, 2015թ․, 3/9/, 118-144 էջ
|
Իսլամը և հայերի անվտանգության հարցը Մուհամմադ մարգարեին և Ալի իբն Աբու Տալիբ խալիֆային վերագրված դաշնագրերում
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, ապրիլ-հունիս թիվ 2/50/, 8-26 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և հայկական համայնքներին տրված պայմանագիրը
2015 | Article
Կանթեղ, 2015թ․, 1/62/, 137-142 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և հայկական համայնքներին տրված պայմանագրերը: Փոքր Մանշուրը
2015 | Article
Հայագիտական հանդես, 2015թ․, 1/29/, 117-125 էջ
|
Երուսաղեմի նվաճումն Օմար իբն Խատտաբ խալիֆայի օրոք և Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված արաբական արտոնագրերը
2010 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Գ, Երևան 2010, էջ 44-55
Մուհամմադ մարգարեի կողմից Նաջրանի քրիստոնյա ազգաբնակչությանը տրված պայմանագիրը
2007 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Բ, Երևան 2007, էջ 106-118
Քրիստոնյա համայնքների և մուսուլման իշխողների միջև կնքված պայմանագրերը որպես նրանց միջև փոխհարաբերությունները կարգավորող փաստաթղթեր
2006 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Ա, Երևան 2006, էջ 50-61
Քրիստոնյա համայնքների իրավական կարգավիճակը մահմեդական իրավագիտության մեջ
2000 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, թիվ 19, Երևան 2000, էջ 196-201
Ալ-Բալազուրիի «Երկրների նվաճումների գիրքը» որպես Հայաստանում արաբական նվաճումների պատմության սկզբնաղբյուր
1999 | Article
Вопросы Арабистики, вып. 3, Ереван 1999, с. 65-73