Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Gourgen V. Melikyan

Professor | Chair of Iranian Studies
Education
1958 - 1962: Faculty of Philology-Department of Oriental Languages and Literature,Yerevan State University
1963: Faculty of Philology-Department of Oriental Languages and Literature
Post Graduate Studies, Yerevan State University

Academic degree
1984: Ph.D., Tbilisi State University, Georgia
2009: Professor Degree

Presentations at international conferences
XXVIth International Congress of Assian and North African Studies, Apology of Sufism in Divan by Yunus Emre, Montreal, Canada, 2000, p. 60

Professional experience
1962: Faculty of Philology-Department of Oriental Languages-Lecturer,
1992 - 2017: Dean of Oriental Studies Faculty, Yerevan State University
2009: Associate Professor, Professor

Academic courses
Persian Language, The Theory of Translation

Scale of professional interests
Modern Persian Grammar, Issues of Persian philology and secret languages research Relations of Armenian and Persian languages, main issues of Armenian oriental history

Languages
Armenian, English, Russian, Persian, Azerbaijani

Professional membership
1998: "Gurgen Melikyan Kashatagh Multichildren Family" Foundation, Executive Director

Awards received
"Honored pedagogue of the Republic of Armenia", medal 2012
"For Land Defense" medal-2012
“Mesrop Mashtots>> /Nagorno Karabagh Republic/ medal 2011
"Drastamat Kanayan" medal, 2009
"Mother commandment", medal, 2009
"Movses Khorenatsi" medal, 2006
"Garegin Njdeh" medal, 2006
Fridtjof Nansen, 2004
"Fighting Cross" second category medal, 1999
"Ministry of Education of Science of the Republic of Armenia" medal
"Republic of Armenia" medal, 1999
"Maternal Gratitude" medal, 1999
"Settling of virgin lands" medal, 1965

gmelikian@ysu.am
(+374 10) 55 25 37 / (inner line 55-75)

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան
Խորհրդային և ռուսաստանյան արևելագետները՝ թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մասին
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 49
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
2015 | Article
Գրախոսություն: 2015թ․, հատոր 9, էջ 512-519 էջ, Հայաստան
Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները»
2014 | Article
«Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175
Գ. Մելիքյան , А.Сафарян
О переводах туркменской литературы на армянский язык
2013 | Article
Рукописи-первичный источник изучения национального наследия Ашхабад, 2013, /նույնը` անգլ., էջ 248 ,նունը` թուրքմեներեն, էջ 77-78
Գ. Մելիքյան , Լ.Սահակյան, Ալ.Սաֆարյան
17-րդ դարի գրիչ Ավետիքի` մատենադարանի թիվ 3522 ձեռագրի պատմաբանասիրական արժեքը
2013 | Article
«Իրան նամէ» արևելագիտական հանդես, հատոր 44-45, 2012-2013թթ, ք.Երևան Էջ 48-51
Գ. Մելիքյան , Սարգսյան Ա., Սաֆարյան Ալ.
Բաքիի` Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող թիվ 321 ձեռագիրը
2012 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, հ.2-3/634-635/, Երևան, 2012թ
Գ. Մելիքյան , Ալ.Սաֆարյան
Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին` հայա•իտական հիմնահարցերի մասին
2012 | Article
Արևելագիտության հարցեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012թ.
Մոնթե Մելքոնյան /Ավո/ /1957-1993
2011 | Article
«Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, հ.4, Երևան, 2011թ.
Համալսարանականները` Արցախյան գոյապայքարում
2011 | Article
Երևանի պետական համալսարանը` Արցախյան գոյապայքարում, խմբ.` Ա.Սիմոնյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011թ.
Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական)
2011 | Book
Երևան, 2011, 305 էջ
Կրկնավոր և հարադրավոր բարդությունների և զուգորդությունների պարսկերեն-հայերեն բառարան
2008 | Book
«Նամե» տպարան ՍՊԸ իրանագիտության կովկասյան կենտրոն, Երևան 2008
Գ. Մելիքյան , Ս. Գալշոյան
Ցեղասպանության արտացոլումը Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններում
2005 | Article
«Հայոց Մեծ Եղեռն-90»(հոդվածների ժողովածու, պատ. խմբ.` Ա. Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005
Ghazal-e Ghazalha Երգ երգոց (պարսկերեն թարգմանության ամենավաղ բնագիրը)
2005 | Article
Երևան, ԻԿԿ հրատ. 2005թ.
Գ. Մելիքյան , Ալ. Սաֆարյան
Պրոֆեսոր. Մ. Հ. Քոչարի կյանքի ու գիտամանկավարժական գործունեության մասին
2004 | Article
«Արևելագիտական ժողովածու», հատոր V, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն /պատ. խմբ.` Գ.Վ.Մելիքյան/, Երևան, 2004
«Երգ երգոցի» դասական պարսկերեն հնագույն թարգմանությունը /լուսանցքային նոթեր նոր հրատարակության առիթով/
2004 | Article
«Արևելագիտական ժողովածու», հատոր V, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն /պատ. խմբ.` Գ.Վ.Մելիքյան/, Երևան, 2004
Հայերեն «Անջուգ»
2003 | Article
«Իրան-Նամէ» հտ.38 Երևան 2003թ.
On the problem of secret languages and slangs in Iran
2002 | Article
«Iran-& Caucasus» vol. 6 2002y. pp. 181-188
Հայերեն «Ճաղատ» բառը
2001 | Article
«Իրան-Նամէ» հտ. 37 Երևան 2001թ.
Kitab-e mould- Ծննդոց գրքի հրեական պարսկերեն բնագրի հրատարակությունը
2001 | Article
Երևան, ԻԿԿ հրատ. 2001թ.
Lexical gleanings from Machkalashen
2000 | Article
Iran & Caucas vol. 3-4, Wiesbaden (1999-2000) էջ 329-332
Apology of Sufism in Divan by Yunus Emre
2000 | Book
XXVI th International Congress of Assian and North African Studies, Book of Abstracts of ICANAS –2000, Montreal, Canada, 2000, p. 60
Լ. Շեխոյան , Վ.Ղուկասյան, Վ. Բոյաջյան, Ե.Խաչատրյան
Պարսից լեզվի ընթերցարան հ.1-ին
1999 | Book
Երևան, ԻԿԿ, 1999 150 էջ
Լ. Շեխոյան , Վ.Ղուկասյան, Վ. Բոյաջյան, Ե.Խաչատրյան
Պարսից լեզվի ընթերցարան հ.2-րդ
1999 | Book
Երևան, ԻԿԿ, 1999 150 էջ
Գ. Մելիքյան , Ալ. Սաֆարյան
Պրոֆ. Ջոն Կիրակոսյանի գիտամանկավարժական գործունեությունը (համառոտ ակնարկ)
1999 | Article
Պրոֆ. Ջոն Կիրակոսյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու /խմբ.` Գ.Մելիքյան/ Երևան, 1999թ.
Արցախի տեղանունները
1999 | Article
Йад-е дуст Кавказский центр иранистики кафедра иранистики ЕГУ 1999г
Արևելագիտության օջախը (ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի պատմությունից)
1998 | Article
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, (խմբ.` Գ. Մելիքյան), Երևան 1998թ.
Շիիզմի հիմունքները
1997 | Article
Երևան Իկկ, 1997թ.
Հայ իրանագիտության երախտավորը
1996 | Article
Բանասիրության հարցեր. հոդվածների և հաղորդումների ժողովածու` նվիրված պրոֆ. Գ. Նալբանդյանի ծննդյան 70-ամյակին (խմբ. Գ. Մելիքյան) Երևան 1996թ
Парные словосочитания в новоперсидском языке
1996 | Article
ИЗД. ,,КЦИ,, 1996
Armeno-Iranian lexicological Notes. - Acta Kurdica
1994 | Article
Curzon Press, London, 1994 pp. 149-155
«Զարգարի» լեզուն Իրանում
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 1, 1990թ.
«Զարգարի» լեզուն իրանցիների մոտ
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (70), Երևան 1990թ., էջ 200-207
|
История преподавания персидского языка в Лазаревском институте восточных языков(Պարսկերեն լեզվի դասավանդման պատմությունը Արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանում)
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 188-197
|
Ժամանակակից պարսկերենի հարադիր բառակապակցությունների և բարդ բառերի պրոբլեմի շուրջը
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (64), Երևան 1988թ., էջ 137-143
|
Խմբագրությունը և առաջաբանը` Yade dust
1988 | Book
(Сборник помяти профессора Альберта Хромова), Ереван: KЦИ 1998
Редупликация как способ образования бинарных словосочетаний в персидском языке (Կրկնավորությունը որպես երկանդամ կապակցությունների կազմության միջոց)
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (51), Երևան 1983թ., էջ 206-209
|
К истории изучения парных словосочетаний персидского языка (Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ուսումնասիրման պատմության շուրջ)
1981 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 205-208
|
Պարսից լեզվի հարադիր բառակապակցությունների բառաքերականական բնութագրության շուրջ
1978 | Article
ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, «Իրանագիտության հարցեր» N 1, 1978թ. էջ 105-113
Պարսից լեզվի հարադրությունների իմաստաբանական կառուցվածքի հարցի ուսումնասիրությունից
1976 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (30), Երևան 1976թ., էջ 149-153
|
Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 2, 1975թ. էջ 210-216
Պարսկերենի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ-հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (26), Երևան 1975թ., էջ 210-216
|