Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Qnarik P. Mirzoyan

Associate Professor | Chair of Turkish Studies
Education
1975 - 1980: Turkish Studies Division of the Faculty of Oriental Studies at Yerevan State University
Academic degree
Assistant professor specializing in linguistics (by the decision of the YSU Academic Council dated 16 December 2010)

Professional experience
2000 - assistant at the Department of Turkish Studies
1995 - 2010: Deputy Dean of the Faculty of Oriental Studies
1993 - Professor of the Department of Turkish Studies
1990 - Senior laboratory assistant at the Department of Arabic and Turkish Studies
1989 - Laboratory Assistant at the Department of History of Countries in the East
1986 - Secretary-typist at the Faculty of Oriental Studies

Academic courses
Modern Turkish,Genesis of Turk nation

Scale of professional interests
Modern Turkish grammar
Origin of Turkic-speaking nations
Connections between Armenian and Turkish languages

Languages
Armenian, French, Russian, Turkish

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
The secretary of “Semitology ” commission under the Ministry of Education and Sciences, Republic of Armenia, 2006- pr.

Awards received
1999 – YSU silver medal
2014 –YSU gold medal

Թուրքերենի գոյականական կապակցությունների իմասատաձևաբանական դրսևորումները
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 51-52
Some Persian Loanwords in Tatar Language
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 12, 255-261 էջ, Հայաստան
Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները»
2014 | Article
«Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175
Թուրքերենի առաջին դասագիրքը Հայաստանում
2011 | Textbook
«ժՂ ԾծՇԼ-XXI ՉպՍ» N16, Երևան, 2011, էջ 48, (գրագրությունը` Ալ.Սաֆարյան, Ա.Սողոմոնյան «Թուրքերենի դասագիրք», Երևան, 2011)
Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման խնդիրները
2010 | Book
ԵՊՀ հրատարակչույուն, Երևան 2010, (100էջ)
Ք. Միրզոյան , Լ. Սահակյան
Թուրքերենի Ki ստորադասական շաղկապի իմաստագործառութային առանձնահատկությունները
2010 | Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ /VI/ «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2010թ., էջ 222-228
Թուրքերենի բաղհյուսական շաղկապների իմաստագործառական հատկանիշները
2010 | Article
Հայագիտական Հանդես հ.2-3 (14-15) Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան 2010, էջ 77-84
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Համշենահայերը որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս
2010 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների 1-2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 433-437
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան, Ռ. Մելքոնյան, Լ. Սահակյան
Թուրքերենի ծիագիր
2010 | Manual
ԵՊՀ հրատարակչույուն, Երևան 2010թ. (19էջ)
Ժամանակակաից թուրքերենի շաղկապների կառուցվածքային և իմաստաբանական հատկանիշները
2009 | Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ (VI) «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2009, էջ 314-322
Ժամանակակաից թուրքերենի շաղկապների ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունների մասին
2008 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008թ., էջ 52-56
Ժամանակակաից թուրքերենի հետադրությունների կառուցվածքային և իմաստաբանական առանձնահատկությունները
2008 | Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2008թ., էջ 210-215
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Պրոֆեսոր Մ. Հ. Քոչար, Մեր անվանի դասախոսները
2006 | Article
II մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006թ., էջ 319-320
Ք. Միրզոյան , Լ. Սահակյան
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացները կասեցնելու թուրքական մոթոդաբանությունը
2005 | Article
«Հայոց Մեծ Եղեռն - 90» (հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, Էջ 397-404
Քնարիկ Միրզոյան , Վահրամ Պետրոսյան
Թուրքերենի դասագիք Գրիք Ա
2005 | Article
Երկրորդ լրամշակված հրատ, Երևան, 2004թ., «Իրան-Նամէ-արևելագիտական հանդես», հատոր 39, 2005թ., էջ 29
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Մտորումներ թյուրքախոս ժողովուրդների էթնոգենեզի որոշ խնդիրների շուրջ
2004 | Article
Արևելագիտական ժողովածու, հատոր V, Երևան, 2004թ., էջ 323-328
Բանահյուսական նոթեր
2003 | Book
Orientalia (ԵՊՀ արևելագիտ. ֆակ. երիտասարդ դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ 1, Երևան, 2003, էջ 77-79
Մերի Քոչարի կյանքն ու գրոծունեությունը
2003 | Article
«Իրան-նամէ-արևելագիտական հանդես», 2003, թիվ 38, էջ 53
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան
Զիա Գյոքալփի մշակութաբանական հայացքների շուրջ
1998 | Article
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 30 ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1998, Էջ 33-34
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան
Թուրք-հայկական հարաբերությունների արտացոլումը թուրքական տեղեկատվության միջոցներում (1991 - 1996)
1997 | Article
Գիտական տեղեկատվույան արդի վիճակը, հեռանկարները և հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (Զեկուցումների թեզիսներ), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան 1997թ., էջ 33-35