Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>

Bachelor's Programmes:
Philosophy
Psychology


Master's Programmes:
Philosophy
Ethics
Psychology of
Personality and Psychological Consulting
Psychology of Managemen
t and Organizational Psychology
Clinical Psychology and Psychotherapy
Developmental Psychology
Social and Political Psychology
Emergencies and Crisis Situations Psychology

Entrant
Latest Publications
Հայկական արիստոտելականություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20
|
Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 21-35
|
Ժամանակ, իրադարձություն, հակասություն (պատմական (ան)արդարության գաղափարի շուրջ)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 36-49
|
Nare Grigoryan
Համաչափելիության և համեմատելիության հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 50-60
|
Մանուսյան Ս. , Ավետիսյան Լ.
Կամավորի օգնողական դիրքորոշումներն անձի նույնականության կառուցվածքում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 128-144