Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>

Bachelor's Programmes:
Philosophy
Psychology


Master's Programmes:
Philosophy
Clinical Psychology and Psychotherapy
Psychology of Personality and Psychological Consulting
Psychology of Management

Entrant
Latest Publications
Սոցիալական գովազդի հոգեբանական ներգործությունը
2020 | Article
Հանրային կառավարում, 2020, 1/2020, 259-266 էջ
Հայ հոգեբանների գիտական համայնքի միջազգային նախաձեռնությունները
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1(31), 76-81 էջ
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն եվ կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձեվերի համածիրում
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 3-14 էջ
Ազգայնության եվ միջազգայնության մեծ տեսաբանը
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2020, 1 (69), 44-70 էջ
Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ