Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ
Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 15-22 էջ
Ազգի բնութագրման հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (գրիգոր տաթեվացի եվ ղազար ջահկեցի)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2020, 1, 88-98 էջ
Վարդուհի Պապոյան , Տիգրան Տոնիկյան
Ղեկավարի անտիցիպացիոն ունակությունները դերը կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձեվավորման գործընթացում
2020 | Article
Այլընտրանք, 2020, 2, 258-264 էջ
Gevorg Hakobyan
Իրավաքաղաքական խոսույթի ոչճշմարիտ տարրերի շուրջ
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 32-43
|
Դեստրուկտիվ էսթետիկայի դրսևորումները հայաստանյան մեդիայում
2020 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 3/15
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020թ., էջ 40-53:
Զինծառայության պայմաններում դրսևորվող ագրեսիան որպես հակասոցիալական վարքի բաղադրիչ
2020 | Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու ԵՀ., -Եր.:<<ԵՀ>> հրատ., 2020: Գիրք 11
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/: Международная научно-практическая конференция
2020 | Book
Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/:
2020 | Article
Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Գիտակից ծնող, ներդաշնակ երեխա
2020 | Article
Երևան, Զանգակ, 2019