Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքն առաքինությունների մասին
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Զ, 24-44 էջ
Գրիգոր տաթեվացու բարոյագիտական հայացքները
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2019, 3, 30, 3-16 էջ
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի կարգավորման ներքին եվ արտաքին ձեվերը
2019 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2 (5), 292-299 էջ
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքը մեղքի մասին
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Ժ, 27-47 էջ
Նկարը որպես հոգեսոմատիկ դրսեվորումների դիագնոստիկ միջոց
2019 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 403-408 էջ
Hayrapetyan D. , Amiraghyan A.
The Work Performance in the Manifestation of Money Attitude and its Perception Specifications
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #1 (3), 2019թ., էջ. 32-39
|
Միջնադարյան հայոց համալսարանը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 3(18), 3-11 էջ
Hayrapetyan D. , Amiraghyan A.
The Study of Monetary Behavior in The Context of Personal Time Conception and Time Orientation
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (5), 2019թ., էջ. 10-17
|
Perception of work in Different religious systems
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (5), 2019թ., էջ. 3-9
|
Ինֆորմացիայի ընկալման և վերամշակման առանձնահատկությունները որպես սոցիալական ցանցերում անձի վարքի կարգավորիչներ
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (4), 2019թ., էջ. 337-342
|