Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
«Օվերտոնի պատուհանի» կիրառելիությունը հայաստանյան մեդիայում
2019 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 2/14
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., էջ 61-68:
Особенности поведения у лиц пожилого возраста
2019 | Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՀ., -Եր.:<<ԵՀ>> հրատ., 2019: Գիրք 10 /02/, 266-274էջ
Շեղվող վարքը զինծառայության պայմաններում
2019 | Article
<<Արդի հոգեբանության գիտական հանդես>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<Էդիտ Պրինտ>> հրատ., 2019, էջ 377-384
Парентификация: ответсвенность или возвращение долга?
2019 | Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2019
Հոգեբանական իրավահավակնության և անձնային բնութագրերի հարաբերությունը
2019 | Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան 2019, #2(4), էջ 316-322
Ավազանկարչության դերը անձի ստեղծարարության խթանման մեջ
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես. #2 (5) Եր., Անտարես, 2019, 284-291
Անձի ստեղծարարությունը՝ որպես ժամանակակից աշխարհում հարմարվելու միջոց: Անձի զարգացման խնդիրները գլոբալիզացիայի պայմաններում. Հոգեբանա-մանկավարժական ասպեկտներ
2019 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի հրատ., Եր.: 2019, 418-423
Սոսե Խաչիբաբյան , Խանամիրյան Ի.
Ավազանկարչությունը՝ որպես կրտսեր դպրոցականների երևակայության զարգացման խթանիչ
2019 | Article
Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան 2019, №1(3), 16-25
«Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի կարճ տարբերակի մշակման գործընթացը
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, #2 (5), Երևան, 2019, էջ 359-363
The role of value orientations in consumer buying behavior of Armenian young adults
2018 | Thesis
19th European Conference on Personality (ECP 19), Croatia, Zadar, 2018, p. 341