Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>

Bachelor's Programmes:
Linguistics and Cross-cultural Communication - English Language/Engl. Lang. and Literature/French Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Spanish Lang. and Liter./Italian Lang. and Liter./Transl. Studies - Engl. and Arm. Lang./Transl. Studies - German and Arm. Lang./Transl. Studies - French and Arm. Lang./Transl. Studies - Spanish and Arm. Lang.

Master's Programmes:
French Lang. and Liter./Engl. Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Translation Studies (Engl.)/Transl. Studies (French)/Spanish Lang. and Liter./Foreign Liter./Linguistics and Cross-cultural Communication (Engl.)/Italian Lang. and Liter.

Entrant
Latest Publications
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
А. Б. – А. Д. Баратынская – А. Д. Абамелек-Лазарева (Черты личности, литературные контакты и деятельность)(Ա. Բ. – Ա. Դ. Բարատինսկայա՝ Ա. Դ. Աբամելիք-Լազարևա (անձնային որակները, գրական կապերը և գործունեությունը))
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 56-68
|
Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74
|