Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Մ. Անտոնյան , Ա. Սահակյան , Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան
Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ
2010 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010
Խառնամուսնությունների երեխաների էթնոնույնականացման առանձնահատկությունները
2010 | Article
«Հայ ինքնության որոկների պահպանումը խառնամուսնություններում», Երևան 2010, 148-161էջ
Testing and Practicing with ACT Development Guide
2010 | Article
ACT Alliance and Armenia Interchurch Charitable Round Table Foundation of the World Council of Churches, Yerevan, Armenia, 2010
Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչներ)
2010 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (629), սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе)
2010 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2 (627-628), հունվար-ապրիլ, մայիս-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին
2010 | Book
Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
Gender Identity in National Framework (Գենդերային ինքնությունը ազգային համատեքստում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 50-54
|
L. Harutunyan, M. Zaslavskaya
Construction of a Conceptual Model of Social Potential for an Ethnopolitical Conflict (Էթնոքաղաքական հակամարտության սոցիալական ներուժի հայեցակարգային կաղապարի կառուցում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 26-33
|
Theoretical and Methodological Bases for Studying Social-Psychological Transformations in Post-Soviet Countries (Սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների ուսումնասիրության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը հետխորհրդային պետություններում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 5-9
|
Երեխաների թրաֆիքինգը Հայաստանում
2010 | Article
Երևան, 2010թ. , 124-136 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philosophy,
Professor Arthur Mkrtichyan

Dean's Office: (+374 60) 71-00-68,
(inner line 10-68),
sociology@ysu.am