Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Aram E. Hovhannisyan

Deputy Dean | Chair of History of Armenian Church
Education
1994 - 1999: YSU, Faculty of Oriental studies, department of Arabic language
2000 - 2005: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology" department, PhD

Scientific degree
2006 PhD in History

Work experience
2004 - 2012: Ijevan, YSU branch lecturer
from 2006: YSU, lecturer

Courses taught
History of Armenian heresies, Jerusalem Patriarchate and its history,
Constantinople Patriarchate and its history

Scientific interests
History of Kilikia, Medieval History

Languages
Armenian, Russian, Arabic, English

(+374 10) 56-24-79

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց
2022 | Book
Երևան 2022, 205 էջ
Մի դրվագ Մլեհ իշխանապետի և Ռուբեն Բ-ի հարաբերությունների պատմությունից
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 18-24
|
Մառիի ճակատամարտի պատմությունից
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 56-64
Մի դրվագ Գերմանիայի «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի պատմությունից
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 97-103
Մլեհ իշխանապետի արտաքին քաղաքականության պատմությունից
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 27-36
|
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|
Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում
2018 | Book
Երևան 2018, 200 էջ
Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ
|
Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան
|
1254 թ. կնքված հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատության շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 30-35
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության եւ Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունները Լեւոն մեծարգոյի թագավորության ժամանակաշրջանում (1198-1219 թվականներ)
2012 | Article
Էջմիածնի հանդես, 2012
Կիլիկյան Հայաստանի հոգեւորակնության եւ եկեղեցու դերակատարումը պետական-քաղաքական կառավարման համակարգում
2012 | Article
Տարեգիրք Աստվածաբանության ֆակուլտետի, 2012 էջ 133-137
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից (13-րդ դարի 40-ական թվականներ)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 55-63
|
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի շուրջ (1268)
2011 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, N 1
Ամենայն հայոց կաթողիկոսության խնդիրը Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո
2011 | Article
Տարեգիրք, 2011, էջ 122-126
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջեւ 1337 թ-ին կնքված պայմանագրի շուրջ
2011 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, N 3, էջ 183-188
Հայ-մոնղոլական դաշինքի խզումը (պատճառներ եւ հետեւանքներ)
2010 | Article
Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա 2010
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության միջև 1218 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի շուրջ
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 71-78
|
Կիլիկիայի հայ եկեղեցու և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից (14-րդ դարի 40-60-ական թվականներ)
2010 | Article
Տարեգիրք Աստվածաբանություն ֆակուլտետի, 2010, էջ 216-222
Պետության և եկեղեցու հարաբերությունները Լևոն Բ-ի կառավարման ժամանակաշրջանում
2009 | Article
Տարեգիրք ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 181-191
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ
2008 | Book
Երևան, 2008, 238 էջ
Մի դրվագ Սսի կաթողիկոսության և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից
2008 | Article
2008, Ա, 128-134 էջ
1254 թ-ի հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատությունը պատմագրության մեջ
2008 | Article
Լրատու, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, 1, էջ 34-40
Մի դրվագ Հռոմկլայի կաթողիկոսության պատմության վերջին փուլից
2007 | Article
Տարեգիրք, Բ, Երևան, 2007, էջ 161-167
Մի դրվագ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկման նախօրյակի պատմությունից
2004 | Article
Էջմիածին, 2004, Բ-Գ, էջ 128-134
Հայ-եգիպտական հարաբերությունների շուրջ (14-րդ դարի առաջին քառորդ)
2003 | Article
Վասն Արդարութեան, 2003, սեպտեմբեր, էջ 46-52
Կիլիկիան Հայաստանի ու Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության առաջին ռազմաքաղաքական բախումը
2003 | Article
Էջմիածին, 2003, էջ 37-43
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից, (13-րդ դարի 70-ական թթ)
2003 | Article
Իրան-Նամէ, 2003, էջ 60-64
Մի էջ Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության ռազմաքաղաքական հակամարտության պատմությունից (13-րդ դարի 60-70-ական թթ.)
2003 | Article
Հայկական բանակ, 2003,4, էջ 70-76