Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Gohar A. Sargsyan

Associate Professor | Chair of Religious Studies
Education (beginning with IHE)
1976 - 1981: YSU, Faculty of History, Department of Philosophy

Academic degree
PhD degree in Philosophy

Professional experience
1974 - 1976: "Armenhydroproject" Scientific- Research institution, senior worker
1983 - 1985: YSU, Philosophy and Sociology faculty, Methodist
1986 - 1994: YSU, "History and theory of Religion", laboratory-assistant
1995 - 2008: YSU, Faculty of Theology, "History and theory of Religion", lecturer

Academic courses
History and theory of religions, Mythology, Antitrinitarian heresies in I-III centuries, Women problem in religions

Scale of professional interests
Mythology, Philosophy, History of religions

Languages
Armenian, Russian, French

Կրոնաբարոյական հիմնահարցերը Է. Ֆրոմի հումանիստական հոգեվերլուծական տեսության մեջ
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 69-83
Ֆրոմի հումանիստական հոգեվերլուծության հայեցակարգի մի քանի առանձնահատկություններ
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 55-69
Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ)
2019 | Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
Փիլիսոփայական-խորհրդապաշտական ըմբռնումները վաղ քրիստոնեության շրջանում
2017 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 243-248
|
Փիլիսոփայություն-քրիստոնեություն առնչությունները և III դարի դոգմատիկական վիճաբանությունները
2009 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ),Պրակ Գ, էջ 67-83, Երևան, 2009:
Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը
2009 | Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 4 (41), էջ 201-209, Երևան, 2009:
Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 143-157, Երևան, 2009:
Վաղքրիստոնեական հերձվածների ձևավորման փիլիսոփայական հիմքերը
2008 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 100-110, Երևան, 2008:
Փիլոն Ալեքսանդրացին և լոգոսի փիլիսոփայական ու ջատագովական ըմբնռնումները
2008 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 197-209, Երևան, 2008:
Վաղքրիստոնեական հերձվածների հոգևոր-հասարակական հիմքերը
2008 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 88-99, Երևան, 2008:
Սինկրետիզմը դիցաբանական համակարգերում
2007 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007:
II դարի հակաերրորդաբանական հերձվածների հոգևոր հիմքերը (ալոգներ)
2007 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007:
Արևելաքաղկեդոնական և արևմտաքաղկեդոնական եկեղեցիների տարաձայնությունների հարցի շուրջ
2006 | Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006:
Գնոստիկության էվոլյուցիոն փուլերը
2004 | Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №7, Երևան, 2004:
Գնոստիկյան հակաերրորդաբանության քննական արժեքավորումը
2002 | Article
«Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002:
Միապետական հերձվածի քննական արժեքավորման հարցի շուրջ
2002 | Article
«Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002:
Երվանդ Տեր-Մինասյանը հայ ասորական եկեղեցիների առնչությունների մասին
1997 | Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №2, Գավառ, 1997: