Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>


Head of Chair | Chair of Theology

Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Ե), էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Զ), էջ 7-26
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «Նախադրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Ե, էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ Կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Զ, էջ 7-26
Հայ մատենագիրները սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին
2021 | Book
Ս. Էջմիածին, 2021, 425 էջ
Ս. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորի, թարգմանություն, ծանոթագրութ.
2021 | Book
Երևան, 2021, 393 էջ
Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն
2021 | Book
Երևան, 2021, 408 էջ
Աստվածաբանական բնագրեր, ուսումնասիրություններ. Ե. Ս. Եղիշէ, Վարդապետութիւն ըստ Յովհաննու սիրելւոյ ի չարչարանս Տեառն
2021 | Book
Երևան, 2021, էջ 280
Նշխարներ «Նոր Մարութայի» Աւետարանի մեկնության հայերէն թարգմանութիւնից
2020 | Article
«Էջմիածին», 2020, էջ 95-121
Ստեփանոս Դաշտեցին Մովսես Խորենացու և Դաւիթ Անյաղթի մասին
2020 | Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», Բեյրութ, 2020, էջ 839-850
Պետական համալսարան. «Աստվածաբանության ֆակուլտետ»
2020 | Article
«Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2020, Գ, էջ 56-73, 2020, Դ, էջ 95-114, 2021, Ե, էջ 28-49
Խորենացին Չոպանյանի գնահատմամբ
2020 | Article
«Պատմության տարեգիրք», Երևան, 2020, էջ 519-526
Հակոբ Քյոսեյան , Ա. Ավագյան
Ընդհանրական և հայ եկեղեցու հայրերի գրական ժառանգությունը
2020 | Article
«Պատմության և մշակույթի հարցեր (Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար)», Եր., «Մատենադարան», 2020, էջ 273-284
Էջեր Վանական վարդապետ Տաւուշեցու մատենագրական ժառանգութիւնից
2020 | Article
«Հանդէս ամսօրեայ», 2020, էջ 1-87
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Դ), էջ 95-114
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Գ), էջ 56-78
Աստվածաբանական բնագրեր, (ուսումնասիրություններ. Դ.), Կյուրեղ Ալեքսանդրացի, Մեկնություն Եբրայեցւոց թղթոյն
2020 | Book
Երևան, 2020, 221 էջ
Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIII դարեր)
2020 | Book
Երևան, 2020, 380 էջ
Նորայայտ հայ մատենագիր «Փիլովն»-ը եւ նրա ճառը
2019 | Article
«Էջմիածին», 2019, ԺԲ, էջ 122-132
Հակոբ Քյոսեյան , Վ. Դևրիկյան
Հայ մատենագիրները հայոց գրի և թարգմանչաց մասին
2019 | Book
Երևան, 2019, 708 էջ
Նորահայտ պատառիկներ Հովհան Ոսկեբերանի Մատթեի մեկնության հայերեն թարգմանությունից
2018 | Article
«Էջմիածին», 2018,Ե, էջ 106-111
Աստվածաշնչի մեկնությունը Ա-Ե դարերում
2018 | Book
Երևան, 2018, 630 էջ
Ներածություն հայ եկեղեցական մատենագրության
2018 | Book
Երևան, 2018, 735 էջ
Ավանդություններ, Մեկնություններ, Ճառեր, թարգմանություն, ծանոթագրութ.
2017 | Book
Երևան 2017, 175 էջ