Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Lida E. Sahakyan

Lecturer | Chair of History of Armenian Church
Education
2000 - 2004: YSU, Faculty of Theology, BA

Scientific degree
2004 - 2006: YSU, Faculty of Theology, MA

Work experience
from 2008: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department, laboratory-assistant
from 2010 up to now: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department lecturer

Courses taught
Armenian Church History, General church history

Scientific interests
Ecclesialogy, Cilician Armenian history

Languages
Armenian, Russian, english

Մի դրվագ Սսի 1361 թվականի եկեղեցական ժողովի պատմությունից
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Զ, ԵՊՀ հրատ., 2021, էջ 94-100
Սսի 1345 թ. եկեղեցական ժողովը
2013 | Article
Հայ աստվածաբան, Ե, /գիտական հոդվածների ժողովածու/, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 50-64
Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Անավարզեցու հղած նամակի վերլուծության փորձ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 29-40
|
Էջեր միարարական շարժման պատմությունից, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Է
2012 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 144-154