Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>


Senior Specialist of Laboratory | Chair of Theology

Ավետարանական առակների աստվածաբանական նշանակությունը
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես ,ԹԻՎ 4(15), Երևան 2021, էջ 86-93
Մի դրվագ Լեվոն Մեծագործի և Ներսես Լամբրոնացու հարաբերությունների պատմությունից
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու (Զ), ԵՊՀ հրատ. 2021, էջ 87-93
էջմիածնի V դարի միանավ եկեղեցու շուրջ
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2016, ԵՊՀ հրատ., էջ 134-145