Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Samvel S. Mkrtchyan

Head of Chair | Chair of History of Armenian Church
Education
1978 - 1983 YSU, Faculty of History, Ethnography department
1986 - 1990 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, PhD

Scientific degree
1997, PhD in History

Work experience
1983 - 1987 Armenian Ethnography State Museum, department head
1999 - 2005 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, Ethno-sociology department, senior researcher
From 2006 - YSU, Faculty of Theology, ,,History of Armenian Church and Ecclesiology” department, lecturer

Courses taught
Ethnography and its theoretical problems, Armenian ritual culture, Armenian Church History

Scientific interests
Armenian ethnography, General ethnography, Armenian Church History, Armenian ritual system, Religious behavior of population, Family relations, Cultural tourism, Ethno-sociological and cultural other problems

Grants
1990 - RA, Meghri, Agarak ethno-sociological research, researcher
1999 - Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia and Russia, research project, researcher
1999 - 2000 head of the project on teaching of Public organizations
2000 - "TASIS’’ sociological research project
2000 - 2001 "Vostan” public organization, researcher
2001 - 2002 (USAID) program, sociologist
2002 - "Hayastan All-Armenian Fund’’ project, head "OKSFAM’’ Public organization researcher
2002 - 2003 "World Teaching’’ and "Family and New World” public organizations, researcher
2003 - Eurasia fund, researcher
2005 - sociological researches in Universities, head of the group
2006 - UNESCO, internet site with ethnographical theme, creator

Languages
Armenian, Russian, French

(+374 10) 56-24-79

«Ռ. Նահապետյան - Ազգաբանական ուսումնասիրություններ»
2020 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, թիվ 3 (660), էջ 307-310
Հայոց տոնածիսական համակարգը խորհրդային հակակրոնական քաղաքականության համատեքստում (1920-1930-ական թթ.)
2020 | Article
Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թվականներին, 2020, 1, էջ 62-73
Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (Ավանդույթ և արդիականություն)
2020 | Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2020, 192 էջ
Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118
Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366
|
Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում
2019 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107
|
Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր
2018 | Article
ԱրՊՀ Հայագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 8, էջ 69-81
Հայոց տոնական համակարգը ղարաբաղյան շարժման և պատմական հիշողության համատեքստում
2018 | Article
ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, 2018, 1, էջ 495-500
Սամվել Ս․ Մկրտչյան , Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
Ալեքսանդրիայի 633 թ. ժողովը՝ Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3 (59), էջ 156-173
|
Սուրբ Սարգիս տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1940 թթ.)
2017 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 129-137
|
Տեառնընդառաջ-Տրընդեզ տոնը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.)
2017 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 138-143
|
Նոր տարի - Ամանորի տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1950-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 209-216 էջ
|
Քրիստոսի ծննդյան տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1930-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 216-224 էջ
|
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան
Праздничная культура,Традиции и современность
2012 | Article
Армяне (Народы и культуры), Москва, Наука, 2012, с. 300-306 (643 стр.)
Էպիկական ստեղծագործություններ. ժողովրդական բանահյուսություն
2011 | Article
Ա/. Հայկ, Արամ, Արա Գեղեցիկ, Տորք Անգեղ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Բնության ու տիեզերքի հետ առնչվող ավանդազրույցներ և հավատալիքներ
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ ):
ՏՈՆԵՐ (սովորույթներ, ծիսակատարություններ, հանդիսություններ)
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը հայոց ավանդական կենցաղում (19-րդ դ.-20-րդ դ. սկիզբ)
2011 | Article
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», № 2, Երևան, 2011, «Զանգակ-97» տպարան, էջ 13-31 (117 էջ)
Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2011 | Article
Աստվածաբանության ֆակ., XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, Երևան, 2011, ԵՊՀ հրատ., էջ 79-83
Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սոգվոգրույթգներ, հավատգալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն)
2010 | Book
Մենագրություն, «Գասպրինտ» տպ., Երևան, 2010, 192 էջ
Լևոն Սարգսյանի «Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.)» մենագրության վերաբերյալ
2010 | Article
«Էդիտ Պրինտ» հրատ., ՊԲՀ, Երևան, 2010, № 2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 264-265
«Ախար» կամ «Ախառ» մատաղի երևույթը Զատիկ տոնի համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում
2010 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 288-297
Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2009 | Article
Տավուշ, նյութական և հոգևոր ժառանգություն. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 166-175:
Վարդավառը Տավուշում. (ավանդույթ և արդիականություն)
2008 | Article
«Տարեգիրք» Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 349-362 (414 էջ):
Վարդավառի էթնոմշակութային և սոցիալական առանձնահատկությունները Տավուշում
2007 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 199-211:
Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն)
2007 | Article
ՀԱԲ, № 22, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 129-237 (265 էջ):
Տիրոջն ընդառաջ
2006 | Article
trndez- http:// www.hetq.am /arm/ society/ 0602-,,html, Hetq Online, Page 1 of 3- Page 2 of 3- Page 3 of 3, 15. 02. 2006
As the year begins, so will it continue
2006 | Article
http://www.hetq.am/eng/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Վարդավառը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2006 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 181-189:
Երևանցիների տոնածիսական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները XX դարավերջին
2006 | Article
Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու` նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, էջ 139-148 (263 էջ):
Հայոց տոնածիսական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2006 | Article
«Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ», «Նշանակ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 162-173:
Ինչպես սկսես Նոր տարին, այնպես էլ կշարունակես
2006 | Article
http://www.hetq.am/arm/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Տոները ղարաբաղցիների ավանդական կենցաղում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան
2006 | Article
Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, հունիս 21-24, 2006 թ., ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 2007, էջ 395-401:
Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2005 | Article
Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 1-ին գիտաժողով (Ծաղկաձոր, 2005 թ., դեկտեմբերի 1-3), Երևան, 2006, էջ 141-153:
Շիրակի բնակչության տոնական վարքագիծը հայ էթնոսի ներէթնիկ խմբերի ընդհանուր համալիրում
2004 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, Հանրապետ. 6-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Գյումրի, 2004, էջ 59-61:
Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում
2004 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2004, էջ 103-107:
Изменения праздничного поведения армян в контексте религиозного и этнического (этносоциологическое исследование)
2002 | Article
Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения 2000-2001 гг. Краткое содержание докладов. изд-во "Аграф", СПб., 2002, с. 92-93 (139 стр.)
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996