Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>

Բակալավրիատ

Հայոց լեզու և գրականություն

Սոցիալական մանկավարժություն


Մագիստրատուրա

Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն

Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն

Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

Հայ գրականության պատմություն

Բարձրագույն կրթության կառավարում

Հանրակրթության կառավարում

Սփյուռքագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Սաթենիկ Կարապետյան
Արևմտահայ իրականությունը Առանձարի երգիծական նորավեպերում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-16
|
Գրիգոր Շաշիկյան
Հայեցակետի կենտրոնացման եղանակները Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 17-24
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|