Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Կյանքի և մահվան իմացաբանական ակունքները Նար-Դոսի «Մահը» վեպում
2019 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2019, թիվ 2 (17), էջ 149-164
|
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը
2019 | Հոդված/Article
«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73
|
Հովհաննես Թումանյանի եվ Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն, 2 (29), 3-12 էջ, Հայաստան, 2019
Հռիփսիմե Զաքարան
Կենսագրական և վերապրումի հիշողության հարաբերակցության խնդիրները (Հ. Էդոյանի պոեզիայի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 69-80
|
Աննա Թորոսյան
Արհեստի դերի կարևորումը Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 13-19
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111
|
Ժամանակակից հայերենի հագուստ անվանող բառերի ծագումնաբանական և պատմական շերտերը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Լինգվա, 2019, թիվ 1, 84-96, 13 էջ
Տաթևիկ Մերջանյան
Անհատի գաղափարական և հոգեբանական զարգացումները Նար-Դոսի «Պայքար» վեպում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 25-38
|
Մխիթարյանների դերի գնահատումը ժամանակի եւ ազգային հեռանկարի տեսանկյունից
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Ժ, 115-128 էջ, Հայաստան, 2019
Surrealism in Contemporary Armenian Art and Literature
2019 | Հոդված/Article
Surrealisms 2019, University of Exeter, August 29th – August 31st