Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության հիմունքներ, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, հնչույթաբանության արդի ուսմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, հնչույթաբանություն

Պարգևներ
պարգևատրվել է ԵՊՀ արծաթե մեդալով (2014 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հին հայերենի ձայնեղ շփական վ (v)-ն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակերպեր)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 35-47
|
Ստուգաբանական դիտարկումներ (մուկն, ունկն / ականջ-(ք))
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 15-26
|
Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 213-222
Հին հայերենի շփականների հնչույթաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 29-39
|
Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205
Հին հայերենի ձայնեղ հպականների տարաժամանակյա բնութագրերը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 39-48
|
Հին հայերենի ձայնեղ հպականները (համաժամանակյա հայեցակետ)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-51
|
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
Հնչույթի հասկացական արժեքայնությունը գործառական հնչույթաբանության մեջ
2019 | Հոդված/Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2019, թիվ 2 (21), էջ 27-37
Հին հայերենի ր (r), ռ (ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 140-152
Ե․ Դ․ Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը
2018 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 2, էջ 251-259
|
Հին հայերէնի երկբարբառային կազմութիւնների հնչոյթաբանական եւ հնչիւնաբանական արժէքները
2018 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2018, 38, էջ 57-78
|
Հին հայերենի Յ (Y/I̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 158-164
|
Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28
|
Ձայն-կեանք, լռութիւն-մահ ընկալումները հայ բանաստեղծութեան տեքստում
2017 | Հոդված/Article
Կամար, Պէյրութ, 2017, ԹԻՒ 27, էջ 98-102
|
Հին հայերենի Լ(Լ) և Ղ (Ł) ձայնորդների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3(59), էջ 97-105
|
Происхождение в древнеармянском языке сонорного звука Յ(Y) и его фонематическая значимость
2017 | Հոդված/Article
European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017, № 5, 24-29 pp.
|
Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 31-40 էջ, Հայաստան
|
Диахроническая типология фонем է в древнеармянском и Ѣ в старославянском языках
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1(7), 128-141 էջ, Հայաստան
|
Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը
2016 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, ԼԶ., 479-496 էջ, Լիբանան
|
Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան
|
Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն)
2015 | Հոդված/Article
Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ
|
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր
2015 | Գիրք/Book
Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ
Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը
2015 | Հոդված/Article
Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227
|
Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության
2015 | Գիրք/Book
Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232
|
Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75
|
Հնչույթի տեսության հոլովույթը Է. Աղայանի աշխատություններում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Ն. Աղբալյան հայագետը
2014 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2014թ., N3 (47), էջ 93-113
Հին հայերէնի բացառական հոլովի վերջաւորութիւնների ծագումը
2014 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2014 թ., հ. ԼԴ, էջ 21-36
Հպական բաղաձայնների հնդեվրոպական և հայկական համակարգերը
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2014թ., N 2, էջ 121-139
Հայերենագիտության երկու հիմնահարց ըստ Հոլգեր Պեդերսընի
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 38-53
|
Ստուգաբանական դիտարկումներ
2013 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2013թ., հ. ԼԳ, էջ 153-164
Հնչույթի գաղափարի սկզբնավորումը և հնչույթաբանական գիտակարգը
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 34-50
|
Մտորումներ Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական բառարանի» մասին
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 78-83
|
Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010թ., N 3, էջ 246-261
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Հոդված/Article
ԲԵՀ. Բանասիրություն, 2010, հ. 130.2, էջ 72-76
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ)
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում /բովանդակային վերլուծության փորձ/
2008 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2008, հ.2, էջ 103-120
Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները,
2008 | Գիրք/Book
Եր. 2008, 206 էջ
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2008, հ.3, էջ 103-113
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 3-16
|
Ընդհանուր լեզվաբանություն
2007 | Գիրք/Book
Եր. 2007
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2007, հ.3, էջ 3-16
Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 87-97
|
Հին հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը,
2006 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2006, հ.2, էջ 87-97
Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 44-56
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր)
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 77-83
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր
2004 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2004, հ.2, էջ 77-83
Լեզվական և խոսքային մակարդակներ
2004 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2004, հ.3, էջ 44-56
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 97-106
|
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցեր
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, հ. 3, էջ 97-106
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 89-94
|
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1996, հ.3, էջ 89-94
«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 55-61
|
Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 21-25
|