Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Յուրի Սրապիոնի Ավետիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1978-1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
2002 թ. բան. գիտ. դոկտոր - «Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն» (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
1987 թ. բան. գիտ. թեկնածու - «Անահիտ» հանդեսը (ՀԽՍՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ց մինչ այսօր ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
2009-2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ
2008 թ.-ից հայոց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր
1988-2002 թթ. հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
Լիբանան, Բեյրութ, Հայկազյան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ (բակալավրիատ), արդի հայերենի հիմնախնդիրներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, գրական լեզվի նորմավորման հարցեր, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ (2015-2017. խմբի ղեկավար)
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ (2018-2020. խմբի ղեկավար)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական աստիճաններ շնորհող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Երևանի համալսարանի հրատարակչության խորհրդի անդամ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2008 թ. «Թեքեյան» մշակութային միության «Հայկաշեն Ուզունյան» ամենամյա մրցանակ-պատվոգիր
2013 թ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Մայրենիի դեսպան» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2014 թ. ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Քերականական բառարան. ձևավորման և կառուցվածքի հարցեր
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 3-14
|
Արդի արևելահայերենի ձևաբանական-գոյականական նորմը և ձևաբանության բուհական ձեռնարկները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 2 (35), էջ 53-62
|
Յու. Ավետիսյան , Ս. Դավթյան
Արդի գրական արևելահայերենի ձևաբանական-բայական նորմը և գործող բուհական ձեռնարկները
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 163-171
Յու. Ավետիսյան , Գ. Հակոբյան
Դերանվան ուսուցման հիմնախնդիրները գրական արևելահայերենում. գոյական դերանուններ
2021 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 2, էջ 98-111
Փոխառությունները որպես հայոց լեզվի բառային կազմի հարստացման միջոց
2021 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 1 (73), էջ 184-203
Հայոց լեզվի բառային կազմի հարստացման հիմնախնդիրներ. օտար բառեր և հայերեն համարժեքներ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 71-82
|
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հոմանիշների առձեռն բառարան
2020 | Գիրք/Book
Եր․, 2020 (համահեղ.` Հ. Զաքարյան)
Միջին հայերեն-արևմտահայերեն փոխանցումները սահմանական եղանակի համակարգում. անկատար ներկա և անկատար անցյալ
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 186-204
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75
|
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի ձևաբանական նորմը և Մ. Ասատրյանի «Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն» ձեռնարկը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 194-209
|
Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200
|
Կետադրական զուգաձևություններ ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 197-207
|
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (բառային կազմ և քերականություն)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-31
|
Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանը Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման «սխեմայում»
2016 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր: 2016, 23-31 էջ
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (ուղղախոսություն և ուղղագրություն)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 25-36
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1, 179-203 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016, 512 էջ
Հովհաննես Զաքարյան, Յուրի Ավետիսյան
Հայոց լեզու
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: 2015թ․, Զանգակ, 144 էջ
|
Կանոնարկումը որպես լեզվաքաղաքականություն.արևելահայերեն-արևմտահայերեն առնչություններ
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 39-45 էջ
|
Միջին հայերենը որպես արևմտահայ աշխարհաբարի ձևավորման ենթաշրջան
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 16-23 էջ
Խոսքի արտահայտչականություն. մեղմասություն և փոխարկում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 67-76
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հայոց լեզու 5, Դասագիրք Սփյուռքի դպրոցների համար (արևելահայերենի ուսուցմամբ
2015 | Գիրք/Book
Եր., 2015
Լեզվական նորմ. նորմավորման չափանիշները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 143.1, Երևան 2014թ. (№ 2), էջ 3-12
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 2014, 312 էջ
Արևմտահայերեն. խնդիրներ և հեռանկարներ
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 2014, էջ 23-33
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական տարբերություններ
2014 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, Երևան, 2014, էջ 71-78
Ժամանակակից հայերենի նորմավորման հարցեր, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով
2013 | Հոդված/Article
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2013, էջ 110-112
Յ. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հայոց լեզու
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 864 էջ
Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների լեզվաոճական վերլուծություններ. Պետրոս Դուրյան, Միսաք Մեծարենց, Դանիել Վարուժան
2012 | Գիրք/Book
Եր., 2012
Տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Ձայնավորների հնչյունափոխական առանձնահատկությունները արդի հայերենում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 15-30
|
Պաշտոնական ոճ
2011 | Գիրք/Book
Եր., 2011
Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում
2011 | Գիրք/Book
Եր., 2011
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական հնչյունաբանություն
2011 | Գիրք/Book
Եր., 2011
Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
Հայրենադարձությունը և արևելահայերենի ու արևմտահայերենի մերձեցման ուղիները, 1946-48թթ. Հայրենադարձությունը և նրա դասերը. հայրենադար¬ձության հիմնախնդիրն այսօր (Զեկուցումների ժողովածու)
2008 | Հոդված/Article
Եր., 2008, 166-176
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 7 թեստ
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ե., Զանգակ-97, 2008, 176 էջ
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան , Մ. Հալաջյան, Ա. Պապոյան
Հայոց լեզվի և հայ գրականության պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ե., Մուսալեռ տպագրատուն, 2009, 74 էջ
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 203-206
|
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2007, թ. 2, էջեր 203-206
Հոլովումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Հայոց լեզու և գրականություն
2006 | Հոդված/Article
Եր., 2006, թ. 5-6, էջեր 41-51
Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական զուգաբանությունները, Լեզու և լեզվաբանություն
2006 | Հոդված/Article
Եր., 2006, թ. 1, էջեր 25-37
Պակասավոր բայերի զարգացումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Արևելագիտության հարցեր
2006 | Հոդված/Article
IV, Եր., 2006, էջեր 78-95
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 93-104
|
Դանիել Վարուժանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական փորձից
2005 | Հոդված/Article
Նոր-Դար, 2005, թ. 1, Եր., 149-154
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայոց լեզվի ուղղախոսության մեջ
2003 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2003, թ. 2
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 57-67
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Սիպիլ/
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 1, էջեր 83-92
Խորհրդանիշը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ բանստեղծության մեջ
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Եր., 2002, թ. 4, էջեր 32-43
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Մ. Պեշիկթաշլյան/
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 2, էջեր 57-67
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 83-92
|
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 63-78
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Ղևոնդ Ալիշան/
2001 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2001, թ. բ-գ, էջեր 72-82
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը
2001 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2001, թ. 2, էջեր 63-78
Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական քննություն
2001 | Հոդված/Article
Նոր-Դար, Եր., 2001, թ. 2, էջեր 138-143
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 192-196
|
Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերեն-արևմտահայերեն բացատ¬րական-ուղղախոսական բառարանը»
2000 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2000, թ. 3:
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 31-45
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1998, թ. 3, էջեր 31-45
Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը)
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 42-56
|
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1995, թ. 1, էջեր 134-143
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 134-143
|
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 163-167
|
Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 69-79
|
«Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը - Լրաբեր հասարակական գիտությունների
1991 | Հոդված/Article
1991, թ. 4, էջեր 108-115
Արշակ Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսը
1991 | Հոդված/Article
Գրքերի աշխարհ, 1991, թ. 6
Արշակ Չոպանյանի մի մոռացված հոդվածը
1991 | Հոդված/Article
Քննադատական տարեգիրք, Եր., 1991, թ. 3
Ընդդեմ թուրք գրաքննության պարտադրանքների
1991 | Հոդված/Article
Ազատամարտ /գրախ./, 1991, թ. 37
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 78-81
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911)
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 143-149
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում /1988-1911/
1990 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 2, էջեր 143-149
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 3, էջեր 78-81
Պատկառելի գրական ժառանգության մի հատվածը
1989 | Հոդված/Article
Գրական թերթ /գրախ./, 1989, թ. 33
Արևմտահայության ազատագրության խնդիրը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 139-148
|
Արվեստի հարցերը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Հոդված/Article
Սովետական արվեստ, Եր., 1988, թ. 12, էջեր
«Անահիտ» հանդեսի թարգմանական գրականությունը 1898 - 1911թթ
1988 | Հոդված/Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 9-րդ նստաշրջան, Եր., 1988թ.
Ազային գրականության զարգացման միտումները Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում, Հայոց լեզու և գրականություն
1987 | Հոդված/Article
Եր., 1987, թ. 7-8, էջեր 309-320
Թերթելով «Անահիտ» հանդեսը
1987 | Հոդված/Article
Սովետական գրականություն, № 3, Եր., 1987
Հայ միջնադարի գրականության հարցերը Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում
1986 | Հոդված/Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 8-րդ նստաշրջան, Եր. 1986
«Ծաղիկ» հանդեսը Ա. Չոպանյանի խմբագրությամբ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 137-145
|