Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան

Դոցենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում, 30.11.1995 ՀՀ ԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
01.10.1999 ցայսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, անձնանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Բայական լծորդությունների փոխանցումների պատմական զարգացումն արդի արևելահայերենում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 63-73
|
Բայասեռի արտահայտությունը փոխանցում ունեցող միջինհայերենյան բայերում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 57-66
|
Գոյականի Ձեվաբանական Առանձնահատկությունները Բունիաթ Սեբաստացու «Գիրք Բժշկութեան» Երկում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայագիտության, 2 (20), 2019, 183-190 էջ
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Փոխանցումները գրաբարի բայերում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102
|
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք պահոց»-ի հայերեն թարգմանության նորաբանությունները
2018 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 102-112
|
Խոսքի մասերի փոխանցումը եւ փոխանունությունը Մ. Ասատրյանի քերականական աշխատություններում
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2016, 123-131 էջ, Հայաստան
Խաչատրյան Ալվարդ , Բարխուդարյան Ալվարդ
Անձնանունների հոլովման յուրահատկությունները Նոր կտակարանի գրաբար և հին հունարեն բնագրերում
2016 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 76-83 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
Անձնանունների հոլովական զուգաձևությունները Հին և Նոր կտակարանների գրաբար տարբերակներում
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 129-139 էջ
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2013 | Գիրք/Book
2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ
Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված իգական անունները XII - XVI դդ.
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 53-60
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր. «Ասողիկ» հր., 2001